Telia/Sonera - uppdatering av tidplan

Telia har idag, i samarbete med Sonera, till EU-kommissionen ingivit en så kallad förvärvsanmälan avseende det planerade samgåendet mellan Telia och Sonera. Som en följd härav förväntas EU-kommissionens fas-I-prövning slutföras senast i mitten av juli 2002, vilket är i linje med den preliminära tidplan som tidigare har kommunicerats
Erbjudandeprospekt, noteringsprospekt och andra registreringshandlingar förbereds på finska och engelska, för att registreras hos Finska Finansinspektionen, Stockholmsbörsen samt Securities and Exchange Commission i USA. Granskningsprocessen hos Securities and Exchange Commission förväntas vara avslutad i slutet av juni eller början av juli 2002, varefter erbjudandet till Soneras aktieägare kan påbörjas. Mot bakgrund av semesterperioderna i de nordiska länderna förväntas anmälningstiden löpa till andra halvan av augusti 2002, i avsikt att ge Soneras aktieägare tillräcklig tid att lämna in sina aktier under erbjudandet. Framtidsinriktad information Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktad information avseende tidsaspekter rörande vissa myndigheters tillstånd till den planerade sammanslagningen av Telia och Sonera, samt framtidsinriktad information avseende tidsaspekter rörande Telias erbjudande till Soneras aktieägare om utbyte av aktier. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med risker och osäkerhet eftersom sådan information är relaterad till, och beroende av, händelser som kommer att ske i framtiden.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se