TeliaSonera Januari-september 2003 Rapport - Pro forma 1)

TeliaSonera Januari-september 2003 Rapport - Pro forma 1)

Rekordstort fritt kassaflöde genom starkt resultat och lägre CAPEX

- Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade 1 procent till 60 718 MSEK (60 034).
- Nettoresultatet för niomånadersperioden förbättrades till 4 836 MSEK (-35 898) och resultatet per aktie förbättrades till 1,03 SEK (-7,68).
- Ökad lönsamhet i koncernen överlag förbättrade rörelseresultatet under niomånadersperioden till 9 531 MSEK (-46 004). Före engångsposter 2) ökade rörelseresultatet till 11 274 MSEK (3 842).
- Fritt kassaflöde ökade under niomånadersperioden till 14 190 MSEK (5 862).
- Tredje kvartalet ökade EBITDA-marginalen före engångsposter till 39 procent (34).
- Snabbare synergihemtagning än planerat. Beslut tagna under 2003 förväntas ge årliga kostnadsbesparingar om 1 302 MSEK och årliga investeringsbesparingar om 321 MSEK vid slutet av 2005.
Kommentarer från Anders Igel, VD och Koncernchef
- Vi uppvisar en mycket stark resultatförbättring jämfört med föregående år. Samtidigt har vi slagit samman Telia och Sonera. Med vår starka position som utgångspunkt har vi också tillsammans med ett stort antal chefer och medarbetare utvecklat och enats om en ny och gemensam inriktning för TeliaSonera. Inriktningen, som bygger på att enkelhet för och service till kunderna är drivkrafterna bakom långsiktig tillväxt, kommer att vara vägledande vid omvandlingen av TeliaSonera till ett genuint serviceföretag.
1) Redovisning pro forma som om samgåendet mellan Telia och Sonera skedde den 1 januari 2002 och exklusive Telias finska mobilverksamhet och svenska kabel-tv-verksamhet.
2) Engångsposter, se tabell på sid. 27.


TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20040903BIT23510/wkr0006.pdf Delårsrapport