TeliaSonera Januari-september 2003

TeliaSonera Januari-september 2003 -
Pro forma 1)

Rekordstort fritt kassaflöde genom starkt resultat och lägre CAPEX

· Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade 1 procent till 60 718
MSEK (60 034).
· Nettoresultatet för niomånadersperioden förbättrades till 4 836 MSEK
(-35 898) och resultatet per aktie förbättrades till 1,03 SEK
(-7,68).
· Ökad lönsamhet i koncernen överlag förbättrade rörelseresultatet under
niomånadersperioden till 9 531 MSEK (-46 004). Före engångsposter2)
ökade rörelseresultatet till 11 274 MSEK (3 842).
· Fritt kassaflöde ökade under niomånadersperioden till 14 190 MSEK
(5 862).
· Tredje kvartalet ökade EBITDA-marginalen före engångsposter till 39
procent (34).
· Snabbare synergihemtagning än planerat. Beslut tagna under 2003
förväntas ge årliga kostnadsbesparingar om 1 302 MSEK och årliga
investeringsbesparingar om 321 MSEK vid slutet av 2005.
Nyckeltal
Jul-sep Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep
2003 2003 2002 2003 2002
MSEK MEUR 3) MSEK MSEK MSEK

Nettoomsättning 20 094 2 239 20 102 60 718 60 034
EBITDA före engångsposter 7 915 882 6 889 23 547 19 102
Marginal (%) 39,4 39,4 34,3 38,8 31,8
Resultat från intressebolag 326 36 -2 731 -344 -33 407
Rörelseresultat 3 560 397 -12 655 9 531 -46 004
Rörelseresultat före 4 084 455 1 032 11 274 3 842
engångsposter
Resultat efter finansiella 3 260 363 -13 126 9 019 -46 711
poster
Nettoresultat 1 735 193 -12 266 4 836 -35 898
Resultat per aktie 0,37 0,04 -2,62 1,03 -7,68
(SEK/EUR)
CAPEX 1 889 210 2 788 5 624 8 350
Fritt kassaflöde 5 138 572 3 617 14 190 5 862
Legalt 4)
Nettoomsättning 20 094 2 239 14 496 61 371 42 727
Nettoresultat 1 735 193 -10 118 6 245 -9 961
Resultat per aktie 0,37 0,04 -3,37 1,34 -3,32
(SEK/EUR)

1) Redovisning pro forma som om samgåendet mellan Telia och Sonera
skedde den 1 januari 2002 och exklusive Telias finska mobilverksamhet
och svenska kabel-tv-verksamhet.
2) Engångsposter, se tabell på sid. 27.
3) Valutaomräkning endast för jämförelseändamål, växelkurs SEK 1 = EUR
0,111433.
4) Soneras och de nya baltiska dotterbolagens verksamhet konsoliderad
från den 3 december 2002 och inklusive Telias finska mobilverksamhet
och svenska kabel-tv-verksamhet t o m 31 maj 2003.


Frågor om innehållet:
TeliaSonera AB
Investor Relations
123 86 Farsta
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-713 69 47
www.teliasonera.se/ir


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00030/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00030/wkr0002.pdf Hela rapporten