Bokslutskommuniké Januari-december 2002

Bokslutskommuniké
Januari-december 2002

Innehåll i denna rapport:


1) Koncernöversikt TeliaSonera, pro forma
Denna översikt redovisar pro forma-värden på helårsbasis för det
sammanslagna TeliaSonera inklusive de verksamheter i Baltikum som
blivit dotterbolag

2) Årsöversikt Telia separat
Denna översikt redovisar Teliakoncernen och Telias förutvarande
affärsområden

3) Årsöversikt Sonera separat
Denna översikt redovisar Sonerakoncernen och Soneras förutvarande
affärsområden

4) Koncernöversikt TeliaSonera, legalt
Denna översikt redovisar Telia separat med tillägg för en månads
verksamhet i Sonera och de verksamheter i Baltikum som blivit
dotterbolag till följd av samgåendet i december

5) Koncernräkenskaper i sammandrag TeliaSonera, legalt


Samgåendet mellan Telia och Sonera slutfördes i december 2002
Året i korthet 2002, pro forma
·Nettoomsättningen var i nivå med föregående år. För Telia och
Sonera ökade nettoomsättningen 5% respektive 6% för jämförbar verksamhet
·Underliggande ebitda ökade till 24 573 msek (21 768) och marginalen
stärktes till 30,3% (26,9)
·Starkt fritt kassaflöde om 8 939 msek (-7 008)
·Stark tillväxt inom mobilverksamheten och ökad lönsamhet på
samtliga nordiska marknader. Rekordhöga marginaler om 50% i den svenska
(kvartal 4) och finska mobilverksamheten (helår). Stark tillväxt i
mobilverksamheterna i Fintur, Turkcell och MegaFon
·Hög underliggande ebitda-marginal om 37,4 % (36,5) i den svenska
fastnätsverksamheten, trots minskade intäkter
·Kostnader om totalt 53 278 msek för omstrukturering och
effektivisering inom främst den internationella 3G-verksamheten,
International Carrier och danska fastnätsverksamheten påverkade
rörelseresultatet som minskade till -46 859 msek (9 586). Underliggande
rörelseresultat ökade till 6 419 msek (-1 514)
·Utdelningen föreslås öka till 0,40 sek per aktie (2001 totalt 0,20
SEK), i linje med ny policy om årlig ökning av utdelningen
Finansiell information
Årsredovisning 2002Mitten av april 2003
Delårsrapport Jan-Mar 8 maj 2003
Halvårsrapport Jan-Jun 31 juli 2003
Delårsrapport Jan-Sep 29 oktober 2003


Frågor om innehållet kan ställas till:
TeliaSonera ab, Investor Relations
123 86 Farsta
tel. 08-713 10 00
fax 08-713 69 47
www.teliasonera.se, Investor Relations


Tryckta rapporter beställs på:
tel. 08-713 71 43
fax 08-604 54 72
www.teliasonera.se,
Investor Relations------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00440/wkr0001.doc Hela kommunikén
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00440/wkr0002.pdf Hela kommunikén