Bokslutskommuniké januari-december 2002

Bokslutskommuniké januari-december 2002

Rapport från året i korthet: Samgåendet mellan Telia och Sonera slutfördes i december 2002. - Nettoomsättningen var i nivå med föregående år. För Telia och Sonera ökade nettoomsättningen 5% respektive 6% för jämförbar verksamhet.

· Underliggande EBITDA ökade till 24 573 MSEK (21 768) och marginalen stärktes till 30,3% (26,9) · Starkt fritt kassaflöde om 8 939 MSEK (-7 008) · Stark tillväxt inom mobilverksamheten och ökad lönsamhet på samtliga nordiska marknader. Rekordhöga marginaler om 50% i den svenska (kvartal 4) och finska mobilverksamheten (helår). Stark tillväxt i mobilverksamheterna i Fintur, Turkcell och MegaFon · Hög underliggande EBITDA-marginal om 37,4 % (36,5) i den svenska fastnätsverksamheten, trots minskade intäkter · Kostnader om totalt 53 278 MSEK för omstrukturering och effektivisering inom främst den internationella 3G-verksamheten, International Carrier och danska fastnätsverksamheten påverkade rörelseresultatet som minskade till -46 859 MSEK (9 586). Underliggande rörelseresultat ökade till 6 419 MSEK (-1 514) · Utdelningen föreslås öka till 0,40 SEK per aktie (2001 totalt 0,20 SEK), i linje med ny policy om årlig ökning av utdelningen TeliaSoneras VD och koncernchef Anders Igel kommenterar: 2002 en milstolpe för TeliaSonera - År 2002 har inneburit att två starka verksamheter framgångsrikt slagits samman och att vi sett betydande marginalökningar både inom mobilverksamheterna i hela Norden och inom fastnätsverksamheten i Sverige. - Vi har också vidtagit nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med problemen inom den internationella carrierverksamheten, fastnätsverksamheten i Danmark och den internationella 3G-verksamheten. De betydande nedskrivningar som gjorts i samband med detta förklarar det negativa resultatet. Åtgärderna förväntas dock göra det möjligt för TeliaSonera att fokusera på integrationsarbetet och på att skapa ett företag med bättre förutsättningar för en stark underliggande utveckling. - Framöver kommer ökad kundorientering i syfte att skapa ökade intäkter kombinerat med ett medvetet arbete med att skapa en konkurrenskraftig kostnadsnivå förbättra förutsättningarna för att öka såväl kassaflöde som lönsamhet.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20040904BIT35140/wkr0006.pdf Bokslutskommuniké 2002