Ingen koncernbonus i Telia - Soneras transaktionsbonus betalas ut

Ingen koncernbonus i Telia - Soneras transaktionsbonus betalas ut

TeliaSonera har beslutat att Telias koncernbonus för 2002 på maximala 30
MSEK inte skall betalas ut. Utbetalning sker dock av Soneras
transaktionsbonus på 73 MSEK.

Mot bakgrund av det stora negativa nettoresultatet i TeliaSonera,
beroende på stora nedskrivningar under föregående år, har styrelsen och
verkställande direktören bedömt att en utbetalning av koncernbonus i
Telia inte kan motiveras. Utbetalning av koncernbonus kommer därför inte
att ske i Telia, varken till verkställande direktören eller till de
övriga som omfattats av planen.

Telia har sedan många år tillbaka ett lönesystem som innehåller såväl
fasta som rörliga lönedelar. När det gäller de rörliga delarna utfaller
dessa efter prestation och avser att stimulera till extraordinära och
prioriterade insatser. Målen för dessa rörliga lönedelar beslutas i
förväg och dokumenteras i individuella planer. Målen omfattar
finansiella ettårsmål och individuella prestationsmål som bedöms
väsentliga för en långsiktigt positiv lönsamhets-utveckling. Motsvarande
system har funnits i Sonera. Bedömningen av de rörliga lönedelarna för
år 2002 påverkas inte av besluten angående koncernbonusen i Telia och
transaktionsbonusen i Sonera.

Utöver lönesystemet med fasta och rörliga lönedelar har det i Telia
sedan 2001 funnits en koncerngemensam incitamentsplan, s k koncernbonus.
2002 års mål för koncernbonusen omfattade planeringen och genomförandet
av samgåendet mellan Telia och Sonera och hur väl detta arbete sköttes
parallellt med att Telias affärsverksamhet utvecklades. Telias verk-
ställande direktör gör bedömning av utbetalning av koncernbonus. Maximal
utbetalning enligt planen är totalt 30 MSEK. I Sonera motsvaras den
koncerngemensamma planen av s k warrants (optioner).

Även Soneras transaktionsbonus har bedömts. Det har härvid konstaterats
att Sonera under våren 2002 gjort juridiskt bindande utfästelser att
betala ut bonus för det fall de som omfattades av transaktionsbonusen
fortfarande var anställda under budperioden och en tid därefter samt att
sammanslagningen mellan Telia och Sonera blev av. Därför betalas Soneras
transaktionsbonus om totalt 73 Mkr ut. Telia har ingen motsvarighet till
Soneras transaktionsbonus.

"Med de stora förlustsiffror vi visade under 2002 hade det varit
orimligt att göra en utbe-talning av koncernbonus i Telia", kommenterar
TeliaSoneras verkställande direktör och koncernchef Anders Igel.
"Utbetalningen av Soneras transaktionsbonus följer strikt de avtal som
slöts när Sonera var ett eget bolag, men jag hade hellre sett att det
inte skett någon utbetalning mot bakgrund av förlusterna vi gjort. Nu
ser vi framåt och vi håller för närvarande på att utarbeta ett nytt
långsiktigt incitamentsprogram som skall ersätta de tidigare system som
funnits i Telia respektive Sonera."

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30

TeliaSonera, som skapats genom en fusion mellan Telia och Sonera, är det
ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. TeliaSonera
är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro
formaomsättning per 31 dec 2002 var 81 miljader SEK (EUR 8.8 miljarder)
och antalet anställda 30 juni 2002 var 29 000.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00430/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00430/wkr0002.pdf