Justering av pro formasiffror i TeliaSoneras bokslutskommuniké januari-december 2002

Justering av pro formasiffror i TeliaSoneras bokslutskommuniké januari-
december 2002

I TeliaSoneras bokslutskommuniké, publicerad den 19 februari 2003, har
konstaterats räknefel, avseende pro formasiffrorna för 2002.
Korrigeringarna avser elimineringar av bland annat Com hem och Telia
Finland i kolumnen "Justeringar". Korrigering har även gjorts av skatter
pro forma.

Varken den legala redovisningen eller Telias och Soneras separata
redovisningar påverkas.

TeliaSoneras utsikter, som angavs i bokslutskommunikén, påverkas inte av
de förändrade pro formasiffrorna.

De korrekta pro formasiffrorna anges nedan i motsvarande tabellform som
i bokslutskommunikén.

Som angivits i bokslutkommunikén har TeliaSonera vidtagit åtgärder i
avsikt att förvärva resterande utestående Soneraaktier och
Soneraoptioner, vilket innebär slutliga justeringar till verkligt värde
respektive slutlig goodwill. Detta kan senare leda till ytterligare
justering av pro formasifforna.
TeliaSonera pro forma* resultatöversikt
Januari-december
2002 2001 2002 2001
msek msek meur** meur**
Nettoomsättning 80 979 80 925 8 809 8 803
Omsättningsförändring (%) 0,1 9,3 0,1 9,3
Underlggande ebitda 25 457 21 768 2 769 2 368
Underliggande ebitda- 31,4 26,9 31,4 26,9
marginal (%)
Rörelseresultat -45 958 9 586 -5 000 1 043
Underliggande 7 320 -1 514 796 -165
rörelseresultat
Fritt kassaflöde 9 534 -7 008 973 -762
capex 11 459 21 189 1 246 2 305
* Beräknat utifrån 100% ägande i Sonera och exklusive Telias
finska mobilverksamhet och svenska kabel-tv-verksamhet
** Endast för jämförelseändamål, växelkurs: 1 SEK = 0,10878 EUR.

Telia Sonera Baltic Juste- Pro forma
MSEK entities ringar 2002
Nettoomsättning 57 138 20 505 6 199 -2 863 80 979
Underliggande EBITDA 14 909 7 280 3 036 232 25 457
Rörelseresultat -10 900 -35 001 1 396 -1 453 -45 958
Underliggande 3 582 3 795 1 396 -1 453 7 320
rörelseresultat
Pro forma* Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Jan-dec
MSEK 2000
Resultaträkningar i sammandrag
Nettoomsättning 80 979 80 925 74 070
Underliggande ebitda 25 457 21 768 20 681
Rörelseresultat -45 958 9 586 20 852
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -46 791 5 253 20 382
NETTORESULTAT -32 890 2 143 15 239

Pro forma* 31 dec
MSEK 2002
Balansräkning i sammandrag
ANLäGGNINGSTILLGåNGAR 171 656
Omsättningstillgångar 33 714
Summa tillgångar 205 370
EGET KAPITAL 108 829
MINORITETSANDELAR 5 120
AVSäTTNINGAR 18 324
LåNGFRISTIGA LåN 31 336
Kortfristiga lån 12 608
Ej räntebärande skulder 29 153
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 205 370
Pro forma* Jan-dec Jan-dec Jan-dec
MSEK 2002 2001 2000
Kassaflöden i sammandrag
Kassaflöde från löpande verksamhet 20 717 14 181 14 405
Förvärv av immateriella & materiella -11 183 -21 189 -20 515
anl.tillg.
Fritt kassaflöde 9 534 -7 008 -6 110
Övrig investeringsverksamhet 7 685 35 200 -23 491
Kassaflöde från investeringsverksamhet -3 498 14 011 -44 006
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -21 889 -20 511 63 971
Årets kassaflöde - 4 670 7 681 34 370
*Beräknat utifrån 100% ägande i Sonera och exklusive Telias finska
mobilverksamhet och svenska kabel-tv-verksamhet.

_____________________________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030225BIT01230/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030225BIT01230/wkr0002.pdf