TeliaSonera- och Tele2-ägda Svenska UMTS-licens AB begär uppskov hos PTS med utbyggnad av 3G

Det av Tele2 och TeliaSonera gemensamt ägda Svenska UMTS-licens AB har idag, i en skrivelse till Post- och telestyrelsen, begärt en senareläggning av färdigställandet av 3G-nätet. Formellt gäller skrivelsen ändrade tillståndsvillkor för Svenska UMTS-licens AB:s UMTS-tillstånd. Förutsättningarna har ändrats på ett sätt som inte kunnat förutses.
Enligt Svenska UMTS-licens AB ligger flera omständigheter bakom begäran om uppskov. Det handlar genomgående om ändrade förutsättningar som inte kunde förutses när ansökan om licens lämnades in. I skrivelsen till Post- och telestyrelsen konstateras att beslutstakten i bygglovsärenden nu är så långsam att, även om det hade funnits obegränsade resurser, skulle den planerade utbyggnadstakten av 3G-nätet inte kunnat hållas. Vidare saknas vissa tekniska fundament som gör att användbarhet, funktionalitet och teknisk systemsamordning inte kommer att kunna etableras före årsskiftet. Terminalleverantörerna har heller inte kunnat leverera terminaler i de volymer som krävs för en kommersiell lansering. Vi bedömer att det nät som TeliaSonera och Tele2 just nu bygger redan i början av 2004 kommer att täcka hela 70 procent av befolkningen i Sverige, vilket gör vårt nät till det bäst täckande 3G-nätet i Europa. Senast den 31 december 2005 bedömer vi att de angivna täckningskraven har uppfyllts givet att den fortsatta utvecklingen avseende teknik och marknad inte på ett avgörande sätt förändras. PTS har i särskilt meddelande under fredagen den 28 mars 2003 offentliggjort ändrad tidplan för utvärdering av 3G med hänvisning till den nya lagstiftningen som kommer att genomföras senare i år. Kraven på utbyggnadstakt har dock inte förändrats.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se