Ordinarie bolagsstämma i TeliaSonera AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma i TeliaSonera AB (publ)

Bifogat återfinns kallelsen till TeliaSoneras ordinarie bolagsstämma
torsdag den 8 maj 2003, kl. 17.00 svensk tid i Globens Annex, Stockholm.
Aktieägarna äger även rätt att delta i bolagsstämman via teleuppkoppling
kl. 18.00 finsk tid på Mässcentrum, Helsingfors.

Kallelsen avses annonseras i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens
Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs-Posten,
Dagens Industri i Sverige och Kauppalehti, Helsingin Sanomat och
Hufvudstadsbladet i Finland torsdag den 3 april 2003, då också
telefonslussen för stämmoanmälan öppnas kl 09.00 svensk tid.

Stockholm den 2 april 2003

TeliaSonera AB (publ)

Mer information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras Presstjänst, tfn 020-775830

Aktieägarna i TeliaSonera AB (publ) kallas härmed till ordinarie
bolagsstämma torsdagen den 8 maj 2003

Bolagsstämman hålls klockan 17.00 svensk tid i Globens Annex, Stockholm.
Aktieägarna äger även rätt att delta i bolagsstämman via teleuppkoppling
kl 18.00 finsk tid på Mässcentrum, Helsingfors.
Lokalerna öppnas klockan 15.30 lokal tid i Stockholm och klockan 16.30
lokal tid i Helsingfors. Kaffe och bulle serveras före stämman.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
· vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per
måndagen den 28 april 2003 samt
· ha anmält sin avsikt att delta i stämman till TeliaSonera AB senast
fredagen den 2 maj 2003 kl 16.00 svensk tid.
Anmälan m m
Anmälan om deltagande kan ske skriftligen under adress TeliaSonera AB,
Box 10, 182 11 Danderyd, Sverige, per telefon 08-713 64 13 (Sverige)
eller 0800-133 220 (Finland), per fax +46 (0)8 713 13 14 eller, för
privatpersoner, via Internet www.teliasonera.se/ir. Telefonanmälan kan
göras vardagar mellan kl 09.00 och kl 17.00 svensk tid. Vid anmälan
skall uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer
dagtid samt antalet biträden. Vid anmälan bör också anges på vilken ort
deltagande kommer att ske. Fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman,
vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 5
maj 2003. Observera att eventuell fullmakt måste insändas i original och
således ej kan sändas via Internet eller fax.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i bolagsstämman, senast måndagen den 28 april 2003 vara
tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken.
Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen
den 28 april 2003, då sådan införing ska vara verkställd. Förfarandet
gäller också aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller
handlar via Internet. Aktieägare måste kontakta sin förvaltare i god tid
för mer information.
Eftersom de finska aktieägarna registrerade i det finska
värdeandelssystemet hos APK är förvaltarregistrerade kommer APK att
omregistrera dessa aktieägare med avstämningsdag fredagen den 25 april
2003. Sådana finska aktieägare måste dock själva anmäla till bolaget sin
avsikt att delta i enlighet med instruktionen ovan.
Som en service till dem som inte kan närvara vid stämman kommer VD:s tal
jämte vid stämman tillgängligt presentationsmaterial att finnas
tillgängligt på hemsidan www.teliasonera.se/ir, från dagen efter
stämman.

Ärenden
Öppnande av stämman
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2002. I
anslutning härtill anförande av VD Anders Igel
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2002
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för
aktieutdelning
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och
verkställande direktör för 2002 års förvaltning
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som
stämman skall välja
11. Beslut om styrelsens arvodering
12. Val av styrelse. Valet föregås av ordförandens uppgifter om vilka
uppdrag de som valet gäller innehar i andra företag
13. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
14. Beslut om revisorernas arvodering
15. Val av revisorer
16. Förslag från aktieägaren Einar Hellbom att bolaget bör utträda ur
organisationen Svenskt Näringsliv
17. Förslag från aktieägaren Bertil Leufvenmark att sänka
teckningskursen för teckningsoptioner 2001/2005 (TeliaSonera TO 1)
18. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund att utse
en nomineringskommitté
19. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund att ge
styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté
20. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund att ge
styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté
Stämmans avslutande
Punkt 8 - Utdelning
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,40 kr per aktie och
att den 13 maj 2003 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om
bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning
från VPC ske den 16 maj 2003.
Punkt 13, 14 och 15 - Revisorer
Föreslås att bolagsstämman beslutar att för tiden intill slutet av den
ordinarie bolagsstämman 2007 antalet ordinarie revisorer skall vara två
och att inga revisorssuppleanter skall utses. Bolagsstämman föreslås
besluta att ersättning skall utgå till revisorerna på grundval av
räkning och att bolagsstämman beslutar att till revisorer utse Ernst &
Young AB och KPMG Bohlins AB. Aktieägare representerande ca 65% av
aktierna och rösterna i bolaget har uttalat att de stödjer förslagen.

Punkt 16 - Utträde ur organisationen Svenskt Näringsliv
Aktieägaren Einar Hellbom föreslår att TeliaSonera AB skall lämna
organisationen Svenskt Näringsliv då kostnaden för medlemskapet inte
motsvaras av nyttan av medlemskapet.

Punkt 17 - Sänka teckningskursen för teckningsoptioner 2001/2005
(TeliaSonera TO 1)
Aktieägaren Bertil Leufvenmark föreslår att bolagsstämman skall besluta
att teckningskursen för av bolaget utgivna teckningsoptioner 2001/2005
(beslutade av ordinarie stämma 2001) i anledning av utestående
personaloptionsprogram skall sänkas från nuvarande 69,00 kronor per
aktie till 21,00 kronor per aktie, alternativt till 32,00 kronor per
aktie och att styrelsen i övrigt skall vidta de åtgärder i
personaloptionsprogrammet som föranleds av en sådan sänkning.

Punkt 18, 19 och 20 - Kommittéer
Aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund föreslår att
bolagsstämman skall fatta beslut om att utse en nomineringskommitté samt
ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté och en
revisionskommitté. Nomineringskommittén skall bestå av från bolaget
fristående ledamöter vilka representerar bolagets ägare på
bolagsstämman. En representant för de mindre aktieägarna bör ingå i
kommittén.

Årsredovisning m.m.
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2002 samt
inkomna handlingar från de aktieägare som väckt frågor kommer att hållas
tillgängliga hos TeliaSonera AB, Investor Relations, Mårbackagatan 11 i
Farsta från och med torsdagen den 24 april 2003 och kan rekvireras av
den som så önskar från följande adress: TeliaSonera AB, Box 10, 182 11
Danderyd eller per telefon 08-713 64 13 (Sverige) eller 0800-133 220
(Finland).

Stockholm i mars 2003

Styrelsen

ENGLISH-SPEAKING SHAREHOLDERS
This summons to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB
(publ), to be held on Thursday, May 8, 2003 at 5.00 p.m. Swedish time at
Annexet, Globe Arenas, Stockholm and 6.00 p.m. Finnish time at Helsinki
Fair Centre, Helsinki, can also be obtained in English. Please contact
TeliaSonera AB, telephone Int +46-8-713 6413, Internet
www.teliasonera.com/ir.------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01360/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01360/wkr0002.pdf