TeliaSonera Finlands köpeanbud på aktierna i Auria-koncernens moderbolag har godkänts

TeliaSonera Finlands köpeanbud på aktierna i Auria-koncernens moderbolag
har godkänts

TeliaSonera Finlands köp av Auriakoncernens moderbolag Loimaan Seudun
Puhelin Oy´s aktier skapar synergier och volymfördelar. Dessutom bidrar
det till att öka kundorienteringen och konkurrenskraften och till att
effektivisera verksamheten inom TeliaSonera Finland.

TeliaSonera Finland Oyj har fram till den 30 december 2003, då
anbudstiden för förvärv av aktierna i telebolaget Loimaan Seudun Puhelin
Oy löpte ut, erhållit godkännande av bolagets aktieägare som
representerar 41,2 procent av Loimaan Seudun Puhelin:s hela aktiestock.
Med TeliaSonera Finlands tidigare ägarandel om 55,0 procent medräknad,
uppgår bolagets innehav i Loimaan Seudun Puhelin nu till totalt 96,2
procent av alla aktier i Loimaan Seudun Puhelin.

TeliaSonera Finland har samtidigt fått inlösningsrätt och
inlösningsskyldighet enligt aktiebolagslagen i fråga om de resterande
aktierna. Inlösningsförfarandet inleds under början av 2004. En god man
kommer på Loimaan Seudun Puhelin:s ansökan att utses av domstol till att
bevaka minoritetsägarnas intressen. Enligt aktiebolagslagen skall
inlösningspriset motsvara det gängse priset.

Den 17 september 2003 meddelade TeliaSonera Finland att det har för
avsikt att förvärva fullt ägande i Auria-koncernen, som är teleoperatör
i sydvästra Finland. Auria-koncernen består av Loimaan Seudun Puhelin Oy
och dess dotterbolag Åbo Telefon Ab, som båda verkar under varumärket
Auria. Auriakoncernen har 130 000 fastnätskunder i sydvästra Finland.
Till följd av företagsköpet överfördes TeliaSonera Finlands ca 21 000
privatkunder och 9 400 sme-företagskunder som kunder i Auria. År 2002
hade Auria-koncernens en omsättning på 133 miljoner euro, EBITDA på 45
miljoner euro, och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 12
miljoner euro. Antalet anställda var 719.

TeliaSonera Finlands köpeanbud riktade sig till alla Loimaan Seudun
Puhelin aktier som hade emitterats före anbudstidens sista dag och som
inte var i TeliaSoneras ägo. Anbudstiden var den 1 oktober 2003 till och
med den 30 december 2003. Anbudspriset var 4 400 euro för varje aktie.

Loimaan Seudun Puhelin Oy och dess helägda dotterbolag Åbo Telefon Ab
går samman till Auria Oy den 1 april 2004. Syftet med de strukturella
och ägarmässiga arrangemangen är att i området skapa en stark aktör som
förenar lokal kundkännedom med riksomfattande tjänster och
verksamhetsmodeller. Auria Oy och TeliaSonera Finland passar bra ihop i
och med att båda betonar lönsam tillväxt och ett kundorienterat
arbetssätt.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Jyrki Karasvirta, Vice President, Communications and Brand Marketing,
TeliaSonera Finland
tfn +358 2040 63353, e-post: jyrki.karasvirta@teliasonera.com

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/08/20040108BIT00250/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/08/20040108BIT00250/wkr0002.pdf