TeliaSonera Finlands köpeanbud på aktierna i Auria-koncernens moderbolag har godkänts

TeliaSonera Finlands köp av Auriakoncernens moderbolag Loimaan Seudun Puhelin Oy´s aktier skapar synergier och volymfördelar. Dessutom bidrar det till att öka kundorienteringen och konkurrenskraften och till att effektivisera verksamheten inom TeliaSonera Finland.
TeliaSonera Finland Oyj har fram till den 30 december 2003, då anbudstiden för förvärv av aktierna i telebolaget Loimaan Seudun Puhelin Oy löpte ut, erhållit godkännande av bolagets aktieägare som representerar 41,2 procent av Loimaan Seudun Puhelin:s hela aktiestock. Med TeliaSonera Finlands tidigare ägarandel om 55,0 procent medräknad, uppgår bolagets innehav i Loimaan Seudun Puhelin nu till totalt 96,2 procent av alla aktier i Loimaan Seudun Puhelin.
TeliaSonera Finland har samtidigt fått inlösningsrätt och inlösningsskyldighet enligt aktiebolagslagen i fråga om de resterande aktierna. Inlösningsförfarandet inleds under början av 2004. En god man kommer på Loimaan Seudun Puhelin:s ansökan att utses av domstol till att bevaka minoritetsägarnas intressen. Enligt aktiebolagslagen skall inlösningspriset motsvara det gängse priset.
Den 17 september 2003 meddelade TeliaSonera Finland att det har för avsikt att förvärva fullt ägande i Auria-koncernen, som är teleoperatör i sydvästra Finland. Auria-koncernen består av Loimaan Seudun Puhelin Oy och dess dotterbolag Åbo Telefon Ab, som båda verkar under varumärket Auria. Auriakoncernen har 130 000 fastnätskunder i sydvästra Finland. Till följd av företagsköpet överfördes TeliaSonera Finlands ca 21 000 privatkunder och 9 400 sme-företagskunder som kunder i Auria. År 2002 hade Auria-koncernens en omsättning på 133 miljoner euro, EBITDA på 45 miljoner euro, och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 12 miljoner euro. Antalet anställda var 719.
TeliaSonera Finlands köpeanbud riktade sig till alla Loimaan Seudun Puhelin aktier som hade emitterats före anbudstidens sista dag och som inte var i TeliaSoneras ägo. Anbudstiden var den 1 oktober 2003 till och med den 30 december 2003. Anbudspriset var 4 400 euro för varje aktie.
Loimaan Seudun Puhelin Oy och dess helägda dotterbolag Åbo Telefon Ab går samman till Auria Oy den 1 april 2004. Syftet med de strukturella och ägarmässiga arrangemangen är att i området skapa en stark aktör som förenar lokal kundkännedom med riksomfattande tjänster och verksamhetsmodeller. Auria Oy och TeliaSonera Finland passar bra ihop i och med att båda betonar lönsam tillväxt och ett kundorienterat arbetssätt.
________________________________________
Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.
Jyrki Karasvirta, Vice President, Communications and Brand Marketing, TeliaSonera Finland, tfn +358 2040 63353, e-post: jyrki.karasvirta@teliasonera.com
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se