Danmarks näst största mobiloperatör bildad - TeliaSonera genomför affär och förvärvar Orange Danmark

Pressmeddelande
2004-10-11

Danmarks näst största mobiloperatör bildad - TeliaSonera genomför affär och förvärvar Orange Danmark

TeliaSonera, det ledande telekomföretaget i Norden och Baltikum, tillkännagav i dag att företaget har genomfört affären med France Telecom om förvärv av Orange Danmark.

Det sammanslagna Telia Mobile och Orange, som får namnet Telia Mobile, blir ett kraftfullt alternativ för de danska telekomkunderna. Med omkring 1,1 miljoner abonnenter är nu Telia Mobile främsta utmanare till posten som ledande operatör på den danska marknaden. Företaget har redan hälften av den totala SMS-trafiken och över en tredjedel av all MMS-trafik.

- Affären befäster TeliaSoneras långsiktiga engagemang på den danska marknaden och stärker vår nordiska närvaro, något som ytterligare ökar vår konkurrenskraft inom pan-nordiska tjänster, säger Anders Igel, koncernchef och VD, TeliaSonera AB.

- Genom att dra fördel av TeliaSoneras resurser kan vi utveckla oöverträffade nya attraktiva och innovativa tjänster för vår växande hushålls- och företagsmarknad i Danmark, säger Kenneth Karlberg, President, TeliaSonera Norway, Denmark & the Baltic Countries.

Förvärvet tillkännagavs den 8 juli 2004 och efter EU-kommissionens godkännande den 24 september har nu parterna genomfört affären. Efter genomförandet av affären har TeliaSonera betalat 605,8 miljoner euro för Orange A/S.

Jesper Brøckner har utsetts till VD för det nya Telia Mobile. Han kommer att leda processen med att integrera verksamheterna och bygga upp en gemensam organisationsstruktur. Dessutom har en ny ledningsgrupp utsetts för det sammanslagna företaget. Roar Seeger har utsetts till direktör för Sales & Marketing, Clint Goad till direktör för Network Operations & VAS/IT, Svend Thomsen till direktör för Finance och Allan Groth till direktör för Human Resources. Företaget kommer att ha sitt huvudkontor i Köpenhamn på Holmbladsgade 139 där Orange nu har sina lokaler.

- Med erfarenhet från den nyligen framgångsrikt genomförda sammanslagningen av TeliaSoneras svenska och finska verksamheter räknar vi med att det ska gå snabbt att skapa en starkare enhet på den danska telekommarknaden, säger Kenneth Karlberg. Det nya Telia Mobile erbjuder kunderna attraktiva tjänster som kombinerar det bästa kunnandet med de bästa resurserna från två stora företag.

Befintliga kundrelationer påverkas inte inledningsvis. Kommande månader kommer Telia Mobile gradvis att genomföra planer kring gemensamt varumärke, kundöverföring och ett nytt tjänsteutbud.

Det nya Telia Mobile kommer att utnyttja nuvarande nätresurser, inklusive infrastruktur, från båda företagen i samband med etablerandet av sitt radioaccessnät. Ett uppgraderat nät behövs både för att erbjuda kapacitet och täckning i den gemensamma driften och för att kunna erbjuda kunderna de bästa nättjänsterna i Danmark. Ericsson har utsetts till teknikleverantör. Telia Mobile kommer också att fullfölja licenskraven för UMTS.

Den danska tillsynsmyndigheten, IT- & Telestyrelsen, har beslutat att Telia Mobile får behålla sina dubbla GSM 900/1800-licenser till slutet av 2005, då ett set av dem måste återlämnas. IT- & Telestyrelsen har även beslutat att en av de två UMTS-licencerna skall säljas eller återlämnas senast den 31 januari 2005.

Som tidigare meddelats vid tillkännagivandet av affären räknar TeliaSonera med att affären ska generera synergier motsvarande ett sammanlagt kassaflöde före skatt om 490 miljoner SEK från och med år 2006, av vilket 20 miljoner SEK avser synergier relaterade till investeringar i anläggningstillgångar. Kostnadsbesparingarna är relaterade till stängning av ett av de överlappande GSM-näten, hantering av ett enda varumärke samt integration av funktioner och lokaler. Kostnadssynergierna före genomförandet uppskattas ha ett nettonuvärde om 4 100 miljoner SEK.

Genomförandekostnaderna beräknas uppgå till omkring 540 miljoner SEK och avser främst kostnader för att överföra trafiken till det kvarvarande GSM-nätet, inledande kostnader för marknadsföring och abonnentöverföring samt en maximal betalning för UMTS-licensen om 260 miljoner SEK. Investeringar i anläggningstillgångar relaterade till sammanslagningen uppskattas till omkring 250 miljoner SEK.

TeliaSonera har tidigare meddelat att omfattande nedskrivningar kunde förväntas, framför allt avseende nedläggningen av det ena GSM-nätet. I initialskedet kommer dock inga nedskrivningar att göras. Det överskjutande värdet av köpeskillingen efter avdrag för redovisat värde på Orange nettotillgångar kommer att hänföras delvis till kundavtal och andra identifierbara immateriella och materiella tillgångar och i huvudsak till goodwill. Förvärvsvärderingen kommer initialt inte att påverka TeliaSoneras resultat. Goodwill och andra tillgångar i den sammanslagna verksamheten kommer årligen att prövas med avseende på nedskrivningsbehov. En sådan prövning kan komma att påverka TeliaSoneras framtida resultat negativt, i det fall tillgångarnas återvinningsvärde skulle vara lägre än redovisat värde.

Presskonferens
Kenneth Karlberg, President, TeliaSonera Norway, Denmark & the Baltic Countries, och den nyligen utsedda VD:n för Telia Mobile, Jesper Brøckner, håller idag en presskonferens kl. 14.00 på Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28, Köpenhamn.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30

TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I slutet av december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder (9 160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är även verksam via delägda bolag i Ryssland, Turkiet och Eurasien. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen. Pro formaomsättning januari-december 2003 var 81,7 miljarder SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet anställda var 26 694.
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/11/20041011BIT20320/wkr0010.pdf