TeliaSonera tillbakavisar Konkurrensverkets påstående om prisklämning

Konkurrensverket har idag meddelat att man stämmer TeliaSonera Sverige för ha agerat i strid med konkurrensreglerna på marknaden för bredband. TeliaSonera Sverige tillbakavisar KKV:s påståenden om så kallad prisklämning och att TeliaSonera Sverige i övrigt skulle ha agerat i strid med konkurrensreglerna på bredbandsmarknaden. TeliaSonera Sverige anser att den prissättning som ärendet avser i såväl detaljistled som i grossistled var affärsmässigt motiverad och i linje med gällande konkurrensregler. Enligt KKV har det påstådda missbruket upphört i januari 2003.

Prisklämning är en konkurrensrättsligt komplicerad fråga vilket KKV:s agerande i frågan visar. Verket har i detta ärende tidigare framfört olika uppfattningar sedan verket började behandla frågan för tre år sedan.

I Sverige har dett rått en hård konkurrens med stark marknadsutveckling på bredbandsmarknaden med många nya aktörer ända sedan 2000. Ärendet rör en tid när ADSL som teknik för snabb Internetanslutning lanserades av TeliaSonera Sverige och då TeliaSonera Sverige på eget initiativ erbjöd andra aktörer grossisttjänster för att vara med och utveckla bredbandsmarknaden .

TeliaSonera Sverige kommer att bemöta KKV:s stämning i domstolen och där närmare utveckla sin uppfattning att agerandet inte har varit i strid med konkurrensreglerna.