TeliaSonera Januari-december 2003 - Pro forma ¹)

TeliaSonera Januari-december 2003 -
Pro forma ¹)


Rekordstarkt resultat och kassaflöde

·Nettoomsättningen ökade 1 procent till 81 772 MSEK (80 979).
·Nettoresultatet ökade till 7 671 MSEK (-32 890) och resultatet per
aktie förbättrades till 1,64 SEK (-7,03).
·Rörelseresultatet steg till 13 140 MSEK (-45 958). Före engångsposter²)
ökade rörelseresultatet till 14 831 MSEK (5 992).
·Fritt kassaflöde ökade till 17 499 MSEK (9 534).
·EBITDA före engångsposter ökade till 30 690 MSEK (25 457) och
marginalen steg till 38 procent (31).
·Stark tillväxt inom mobil och Internet. Den negativa trenden inom fast
telefoni för privatkunder i Sverige bröts vid slutet av året.
·Snabbare synergihemtagning än planerat. Beslut tagna under 2003
förväntas ge årliga kostnadsbesparingar om 1 751 MSEK och årliga
investeringsbesparingar om 374 MSEK vid slutet av 2005.
·Föreslagen utdelning ökar till 1,00 SEK per aktie, varav en ordinarie
utdelning om 0,80 SEK (0,40) och en extra utdelning om 0,20 SEK, till
följd av det exceptionellt starka kassaflödet.

Nyckeltal
Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec Jan-dec
2003 2002 2003 2003 2002
MSEK MSEK MSEK MEUR ³) MSEK
Nettoomsättning 21 054 20 945 81 772 9 010 80 979
EBITDA före engångsposter 7 143 6 355 30 690 3 382 25 457
Marginal (%) 33,9 30,3 37,5 37,5 31,4
Resultat från intressebolag 499 368 382 42 -33 039
Rörelseresultat 3 382 46 13 140 1 448 -45 958
Rörelseresultat före 3 330 2 150 14 831 1 634 5 992
engångsposter
Resultat efter finansiella 3 100 -80 12 346 1 360 -46 791
poster
Nettoresultat 2 696 3 008 7 671 845 -32 890
Resultat per aktie 0,58 0,64 1,64 0,18 -7,03
(SEK/EUR)
CAPEX 3 336 3 360 8 960 987 11 710
Fritt kassaflöde 3 309 3 672 17 499 1 928 9 534
Legalt 4)
Nettoomsättning 21 054 16 756 82 425 9 082 59 483
Nettoresultat 2 696 1 894 9 080 1 000 -8 067
Resultat per aktie 0,58 0,54 1,95 0,21 -2,58
(SEK/EUR)

1) Redovisning pro forma som om samgåendet mellan Telia och Sonera
skedde den 1 januari 2002 och exkl. Telias finska mobilverksamhet och
svenska kabel-tv-verksamhet.
2) Engångsposter, se tabell på sid. 38.
3) Valutaomräkning endast för jämförelseändamål, växelkurs SEK 1 = EUR
0,110183.
4) Soneras och de nya baltiska dotterbolagens verksamhet konsoliderad
från den 3 december 2002 och inklusive Telias finska mobilverksamhet och
svenska kabel-tv-verksamhet t o m 31 maj 2003.


Frågor om innehållet:
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.se/ir

Beställning av enstaka rapporter: Aktieägare som har frågor om
Tfn 0372-851 42 distributionen eller vill ändra
Fax 0372-843 56 adress:
www.teliasonera.se/ir Tfn 08-449 88 16
Fax 08-449 88 10
E-post teliasonera@strd.se------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/11/20040211BIT00030/wkr0001.doc Hela kommunikèn
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/11/20040211BIT00030/wkr0002.pdf Hela kommunikèn