TeliaSonera Januari-december 2003 - Pro forma 1)

TeliaSonera Januari-december 2003 - Pro forma 1)

Rekordstarkt resultat och kassaflöde
· Nettoomsättningen ökade 1 procent till 81 772 MSEK (80 979).
· Nettoresultatet ökade till 7 671 MSEK (-32 890) och resultatet per aktie förbättrades till 1,64 SEK (-7,03).
· Rörelseresultatet steg till 13 140 MSEK (-45 958). Före engångsposter 2) ökade rörelseresultatet till 14 831 MSEK (5 992).
· Fritt kassaflöde ökade till 17 499 MSEK (9 534).
· EBITDA före engångsposter ökade till 30 690 MSEK (25 457) och marginalen steg till 38 procent (31).
· Stark tillväxt inom mobil och Internet. Den negativa trenden inom fast telefoni för privatkunder i Sverige bröts vid slutet av året.
· Snabbare synergihemtagning än planerat. Beslut tagna under 2003 förväntas ge årliga kostnadsbesparingar om 1 751 MSEK och årliga investeringsbesparingar om 374 MSEK vid slutet av 2005.
· Föreslagen utdelning ökar till 1,00 SEK per aktie, varav en ordinarie utdelning om 0,80 SEK (0,40) och en extra utdelning om 0,20 SEK, till följd av det exceptionellt starka kassaflödet.

Kommentarer från Anders Igel, VD och Koncernchef
- Vi är stolta över vad vi åstadkommit under 2003 i form av rekordre-sultat, genomförandet av integrationen av Telia och Sonera samt att våra ansträngningar att vinna tillbaka marknadsandelar börjat visa resultat.
- Vi ser intressanta affärsmöjligheter som kan utnyttjas genom att frigöra vår verkliga styrka och genom att öka enkelheten och servicenivåerna.
- Det finns lönsamma tillväxtmöjligheter både organiskt och genom förvärv.
- Efter den framgångsrika sammanslagningen är vi redo att ta nästa steg om och när det rätta tillfället kommer.


TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/11/20040903BIT24360/wkr0006.pdf Bokslutskommuniké 2003