Ordinarie bolagsstämma i TeliaSonera AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma i TeliaSonera AB (publ)

Bifogat återfinns kallelsen till TeliaSoneras ordinarie bolagsstämma
onsdag den 28 april, kl. 17.00 svensk tid i Globen, Stockholm.
Aktieägarna äger även rätt att delta i bolagsstämman via teleuppkoppling
kl. 18.00 finsk tid på Mässcentrum, Helsingfors.

Kallelsen avses annonseras i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter
och Svenska Dagbladet, samt i Kauppalehti, Helsingin Sanomat och
Hufvudstadsbladet i Finland, tisdag den 30 mars 2004, då också
telefonslussen för stämmoanmälan öppnas kl 09.00 svensk tid.


Stockholm den 29 mars 2004

TeliaSonera AB (publ)_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tel 020-77 58 30

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.


Aktieägarna i TeliaSonera AB (publ) kallas härmed till ordinarie
bolagsstämma onsdagen den 28 april 2004

Bolagsstämman hålls klockan 17.00 svensk tid i Globen, Stockholm.
Aktieägarna äger även rätt att delta i bolagsstämman via teleuppkoppling
klockan 18.00 finsk tid på Mässcentrum, Helsingfors.
Lokalerna öppnas klockan 15.30 lokal tid i Stockholm och klockan 16.30
lokal tid i Helsingfors.
Lättare förtäring serveras före stämman.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
· vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per
fredagen den 16 april 2004 samt
· ha anmält sin avsikt att delta i stämman till TeliaSonera AB senast
torsdagen den 22 april 2004 kl. 16.00 svensk tid.

Anmälan m.m.
Anmälan om deltagande kan ske skriftligen under adress TeliaSonera AB,
Box 10, 182 11 Danderyd, per telefon 08-611 6015 (Sverige) eller
+358(0)800-30 4040 (Finland), per fax 08-611 6017 (Sverige) eller
+358(0)800-30 4041 (Finland) eller, för privatpersoner, via Internet
www.teliasonera.se/ir. Telefonanmälan kan göras vardagar mellan kl 09.00
och kl 17.00 svensk tid (dock ej senare än 16.00 på torsdagen den 22
april). Vid anmälan skall uppges namn/firma,
personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antalet biträden
samt om Ni önskar delta i Stockholm eller i Helsingfors. Fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att
underlätta inpasseringen vid stämman, vara bolaget tillhanda under
ovanstående adress senast fredagen den 23 april 2004. Observera att
eventuell fullmakt måste insändas i original och således ej kan sändas
via Internet eller fax.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i bolagsstämman, vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i
eget namn i aktieboken fredagen den 16 april 2004. Aktieägaren måste
underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 16 april 2004,
då sådan införing ska vara verkställd. Förfarandet gäller också
aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via
Internet. Aktieägare måste kontakta sin förvaltare i god tid för mer
information.
Eftersom de finska aktieägarna registrerade i det finska
värdeandelssystemet hos APK är förvaltarregistrerade kommer APK att
omregistrera dessa aktieägare med avstämningsdag fredagen den 16 april
2004. Sådana finska aktieägare måste dock själva anmäla till bolaget sin
avsikt att delta i enlighet med instruktionen ovan.

Som en service till dem som inte kan närvara vid stämman kommer VD:s tal
jämte vid stämman tillgängligt presentationsmaterial att finnas
tillgängligt på hemsidan www.teliasonera.se/ir, från dagen efter
stämman.

Ärenden:
Öppnande av stämman
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2003. I
anslutning härtill anförande av VD Anders Igel
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för
aktieutdelning
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och
verkställande direktör för 2003 års förvaltning
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som
stämman skall välja
11. Beslut om styrelsens arvodering
12. Val av styrelse. Valet föregås av ordförandens uppgifter om vilka
uppdrag de som valet gäller innehar i andra företag
13. Ändring av bolagsordning
14. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
15. Beslut om revisorernas arvodering
16. Val av revisorer
17. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund att
inrätta en nomineringskommitté bestående av tre till fem från bolaget
fristående personer
18. Förslag från aktieägaren Osmo Soronen att ge styrelsen i uppdrag att
inom 60 dagar från bolagsstämman besluta om en leveransgaranti i
förhållande till alla nya konsumentkunder
19. Förslag från aktieägaren Einar Hellbom att bolagsstämman beslutar
att Näringslivets fond/Timbro skall redovisa alla kampanjer och
kostnader de senaste åren samt att fonden/fonderna skall återbetalas
till företagen
20. Stämmans avslutande

Punkt 8 - Utdelning
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 1 kr per aktie och att
den 3 maj 2004 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om
bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning
från VPC ske den 6 maj 2004.

Punkt 13 - Ändring av bolagsordningen
Styrelsens föreslår att det skall bli möjligt att utse endast en
revisor, om revisionsbolag utses.
Förslag till ny lydelse av bolagsordningen § 7:
"Bolagsstämman skall utse lägst två och högst tre revisorer med högst
samma antal suppleanter. Stämman kan också utse endast en revisor, om
stämman till revisor utser ett registrerat revisionsbolag."

Punkt 14, 15 och 16 - Revisorer
Styrelsen föreslår att stämman beslutar följande; allt under
förutsättning att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i
enlighet med styrelsens förslag i punkt 13: Nuvarande revisorers uppdrag
upphör vid slutet av den ordinarie stämman 2004. Därefter skall antalet
revisorer vara en (ett revisionsbolag), dock föreslås att, för tiden
till dess stämmans beslut om bolagsordningsändringen registrerats,
antalet revisorer skall vara två. Inga suppleanter utses. Arvode till
revisorerna skall utgå enligt räkning. Till revisor utses registrerade
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB; och för tiden
intill dess stämmans beslut av bolagsordningsändringen registrerats
utses även Peter Bladh till revisor.
Aktieägare representerade ca 64,4 % av aktierna och rösterna i bolaget
har uttalat att de stödjer förslaget om nya revisorer.

Punkt 17 - Nomineringskommitté
Förslaget från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund innebär
att en nomineringskommitté bestående av tre till fem från bolaget
fristående personer inrättas. Ledamöterna bör utses av bolagsstämman och
representera bolagets ägare, varav en bör representera de mindre
aktieägarna.

Punkt 18 - Leveransgaranti
Förslaget från aktieägaren Osmo Soronen innebär i huvudsak att
bolagsstämman skall besluta att ge styrelsen i uppdrag att inom 60 dagar
från bolagsstämman besluta om en leveransgaranti som förpliktar bolaget
att till konsumentkunder som enligt serviceavtal inte erhåller leverans
av tjänst i tid antingen (i) tillhandahålla kostnadsfri tjänst under 12
månaders tid, eller (ii) utge ersättning till kunden motsvarande 3
månaders kostnad för tjänsten (för det fall kunden avbeställer tjänsten
på grund av den sena leveransen).

Punkt 19 - Näringslivets fond
Förslaget från aktieägaren Einar Hellbom innebär att bolagsstämman skall
besluta att (i) Näringslivets fond/Timbro skall redovisa alla kampanjer
och kostnader de senaste åren samt ange om det finns stöd för att
direktörer med 100 miljoner i lön arbetar bättre än de med 10 miljoner
(ii) begära att fonden/fonderna skall återbetalas till företagen så att
aktieägarna i varje företag får möjlighet avgöra om de vill dela ut
pengarna till aktieägarna, investera i företaget eller ge bidrag till PR
som gagnar företagen.

Årsredovisning m.m.
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2003 samt
inkomna handlingar från de aktieägare som väckt frågor som tagits upp på
agendan kommer att hållas tillgängliga hos TeliaSonera AB, Investor
Relations, Sturegatan 1 i Stockholm från och med 14 april 2004 och kan
rekvireras av den som så önskar från följande adress: TeliaSonera AB,
Box 10, 182 11 Danderyd eller per telefon 08-611 6015 (Sverige) eller
+358(0)800-30 4040 (Finland).


Stockholm i mars 2004
Styrelsen


ENGLISH-SPEAKING SHAREHOLDERS
This summons to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB
(publ), to be held on Wednesday, April 28, 2004 at 5.00 p.m. Swedish
time at the Globe Arena, Stockholm and 6.00 p.m. Finnish time at
Helsinki Fair Centre, Helsinki, can also be obtained in English. Please
contact TeliaSonera AB, telephone Int +46-8-611 6015, Internet
www.teliasonera.com/ir.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/29/20040329BIT00590/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/29/20040329BIT00590/wkr0002.pdf