Förslag till nya styrelseledamöter i TeliaSonera

Förslag till nya styrelseledamöter i TeliaSonera

Lennart Låftman och Timo Peltola föreslås bli nya ledamöter i
TeliaSoneras styrelse. I övrigt föreslås omval av nuvarande ledamöter i
styrelsen med undantag av Ingvar Carlsson, som avböjt omval.

Inför bolagsstämman i TeliaSonera den 28 april föreslår TeliaSoneras
nomineringskommitté en styrelse med nio ordinarie bolagsstämmovalda
ledamöter och inga suppleanter.

Nomineringskommittén föreslår omval av Tom von Weymarn, Carl Bennet, Eva
Liljeblom, Sven-Christer Nilsson, Paul Smits, Caroline Sundewall och
Roger Talermo samt nyval av Lennart Låftman och Timo Peltola. Ingvar
Carlsson har avböjt omval.

Timo Peltola är VD och koncernchef i förpackningsföretaget Huhtamäki Oyj
och är vice ordförande i styrelsen för Nordea Bank AB. Timo Peltola är
född 1946.

Lennart Låftman är för närvarande bl a ordförande i Vattenfalls
Pensionsstiftelse, Stiftelsen Framtidens kultur, dagstidningen
Dalademokraten och Hasseluddens konferens. Lennart Låftman är född 1945.
Han har tidigare varit verkställande direktör för Femte AP-fonden och
affärstidningen Affärsvärlden.

Nomineringskommittén föreslår följande arvoden till styrelsen.
Ordföranden 750 000 SEK, vice ordföranden 550 000 SEK och övriga
bolagsstämmovalda ledamöter 400 000 SEK. Därutöver föreslås ersättning
till ordföranden i styrelsens revisionskommitté med 75 000 kr samt till
övriga ledamöter av revisionskommittén med 50 000 kr. Något arvode skall
inte utgå till ledamöter som är anställda i TeliaSonera-koncernen.

Förslagen kommer att behandlas under punkt 10, 11 och 12 på dagordningen
till TeliaSoneras bolagsstämma den 28 april. Förslagen stöds av
aktieägare representerande drygt 70 procent av aktierna och rösterna i
TeliaSonera.

TeliaSoneras nomineringskommitté består av styrelsens ordförande Tom von
Weymarn och styrelsens vice ordförande Carl Bennet.

Både den svenska staten och den finska staten har uttalat sitt stöd för
att Tom von Weymarn och Carl Bennet kvarstår som ordförande respektive
vice ordförande i styrelsen även efter bolagsstämman den 28 april.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/20/20040420BIT00610/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/20/20040420BIT00610/wkr0002.pdf