TeliaSonera Januari-mars 2004 - Pro forma 1)

TeliaSonera Januari-mars 2004 - Pro forma 1)

· Nettoomsättningen uppgick till 19 946 MSEK (20 349) och låg på samma nivå som föregående år justerat för valutakursförändringar
· Nettoresultatet ökade till 2 344 MSEK (1 639) och resultatet per aktie till 0,50 SEK (0,35)
· Rörelseresultatet ökade till 4 122 MSEK (3 288)
· Fritt kassaflöde uppgick till 2 194 MSEK (3 897), negativt påverkat av skattebetalningar för föregående år
· Avyttringen av Telia Finans minskade nettolåneskulden med
6,0 GSEK
· Fortsatt kraftfulla marknadsinitiativ gav resultat
· Antalet kunder ökade på årsbasis till 22,4 miljoner (20,7) i
TeliaSonera och till 28,9 miljoner (21,5) i intressebolagen
· Kontantbud på Eesti Telekom offentliggjordes

Kommentarer från Anders Igel, VD och Koncernchef
- TeliaSonera presterar väl trots den hårda konkurrensen på våra hemmamarknader.
- Vi har fått mycket bra gensvar på våra marknadsinitiativ och ökat marknadsandelarna i viktiga segment, särskilt inom fast och mobil kommunikation i Sverige.
- För att säkra lönsamheten och behålla, eller öka, marknadsandelarna höjer vi nu tempot i arbetet med att skapa konkurrenskraftiga kostnadsnivåer i samtliga verksamheter.
- Vi har levt upp till ett flertal nya marknadskrav. Vi har till exempel lanserat bredbandsbaserad IP-telefoni. Dessutom har vi introducerat mobila datatjänster med sömlös övergång mellan dagens och nästa generations mobilsystem eller trådlöst bredband och med automatisk koppling till det snabbast tillgängliga systemet.
Utsikter
Under 2004 förväntas marknaden visa fortsatt god tillväxt inom mobil, nedgång inom fast telefoni och stark tillväxt inom Internetbaserade tjänster. Vi är fortsatt inriktade på att åstadkomma lönsam tillväxt i våra nuvarande verksamheter. Vi har ambitionen att genom fortsatta marknadssatsningar under 2004 uppnå en organisk intäktstillväxt som är i linje med eller bättre än utvecklingen i våra marknader.
Särskilt hemmamarknaden förblir mycket konkurrensutsatt och vi kommer att fortsätta att anpassa kostnadsstrukturen till marknadsförutsättningarna i olika segment.
Marginalerna kommer att påverkas positivt av fortsatta effektiviseringsökningar och ökade volymer och negativt av lägre priser. Fritt kassaflöde kommer att förbli starkt, men kommer att påverkas av högre skattebetalningar, något högre CAPEX och ökat utnyttjande av reserveringarna.
Vår ambition är att uppnå majoritetskontroll i alla verksamheter genom att öka våra ägarandelar i intressebolagen, om så blir möjligt. Vår starka finansiella ställning i kombination med vår erfarenhet från fusionen tillåter oss nu att se framåt mot en aktiv roll i konsolideringen av den europeiska telekommunikationsbranschen. Vår utgångspunkt är att bygga på eller öka vår styrka i den nordiska och baltiska hemmamarknaden, om och när det rätta tillfället kommer. Varje förvärv måste vara värdehöjande genom att tillgodose våra avkastningskrav samt möjliggöra för oss att upprätthålla en stark finansiell ställning.
Se hela rapporten i bifogad pdf-fil.TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/28/20040903BIT24250/wkr0006.pdf Delårsrapport