TeliaSoneras ordinarie bolagsstämma 28 april 2004

TeliaSoneras ordinarie bolagsstämma 28 april 2004

Vid dagens ordinarie bolagsstämma i TeliaSonera AB (publ) fastställdes
resultat- och balansräkning för 2003.

Bolagsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 1,00 krona per
aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 3
maj 2004. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning sändas ut från VPC
torsdagen den 6 maj 2004.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

Ordinarie ledamöterna Tom von Weymarn, Carl Bennet, Eva Liljeblom, Sven-
Christer Nilsson, Paul Smits, Caroline Sundewall samt Roger Talermo
omvaldes.

Lennart Låftman och Timo Peltola nyvaldes till styrelsen. Lennart
Låftman är född 1945 och har tidigare bl a varit verkställande direktör
för Femte AP-fonden. Timo Peltola är född 1946 och är VD och koncernchef
i förpackningsföretaget Huhtamäki Oyj.

Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 750 000 kr,
vice ordförande 550 000 kr och övriga bolagsstämmovalda ledamöter 400
000 kr. Därutöver fastställdes ersättning till ordföranden i styrelsens
revisionskommitté med 75 000 kr samt till övriga ledamöter av
revisionskommittén med 50 000 kr.

Ny lydelse av bolagsordningen § 7 fastställdes till:
"Bolagsstämman skall utse lägst två och högst tre revisorer med högst
samma antal suppleanter. Stämman kan också utse endast en revisor, om
stämman till revisor utser ett registrerat revisionsbolag."

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med
huvudansvarig revisor Göran Tidström, valdes till revisorer för tiden
intill slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2008. För tiden intill
dess bolagstämmans beslut av bolagsordningsändringen registrerats valdes
även Peter Bladh till revisor. Det fastställdes att ersättning skall
utgå till revisorerna på grundval av räkning.
_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/28/20040427BIT01120/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/28/20040427BIT01120/wkr0002.pdf