TeliaSonera upphör med avskrivningar på goodwill enligt ny redovisningsstandard

TeliaSonera upphör med avskrivningar på goodwill enligt ny
redovisningsstandard

Den 31 mars 2004 publicerade IAS Board en ny standard IFRS 3 "Business
Combinations". TeliaSoneras styrelse har beslutat att tillämpa den nya
standarden från och med den 1 januari 2004.

Tillämpandet av den nya standarden inkluderar bl a att avskrivningar på
goodwill och andra immateriella tillgångar med beständig livslängd inte
görs efter den 31 december 2003. I stället prövas nedskrivningsbehovet
på sådana tillgångar minst en gång per år.

TeliaSonera har tillämpat IAS/IFRS sedan 1999.

Den nya redovisningsstandarden påverkar TeliaSoneras resultat första
kvartalet 2004 enligt följande tabell. Ingen omräkning görs av värden
för tidigare redovisningsperioder.

Januari-Mars 2004
Rapporterat Ändrat enligt
MSEK, utom resultat per aktie 28 april 2004 IFRS 3

Av- och nedskrivningar -3,823 -2,993
Resultat från intressebolag 354 585
Rörelseresultat 4,122 5,183
Nettoresultat 2,344 3,405
Resultat per aktie (före och efter 0.50 0.73
utspädning

En detaljerad redovisning av effekterna av den nya
redovisningsstandarden på TeliaSoneras segment under första kvartalet
2004 finns tillgänglig på www.teliasonera.se under Investor Relations,
historiska jämförbara siffror. Där redovisas också en specificering av
avskrivning på goodwill för tidigare perioder.

_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Kim Ignatius, CFO, TeliaSonera AB, tfn 020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/16/20040616BIT00340/wkr0001.pdf