Nya finska skatteregler minskar TeliaSoneras uppskjutna skattefordran

Nya finska skatteregler minskar TeliaSoneras uppskjutna skattefordran

Den 30 juni 2004 beslutade den finska Riksdagen om nya skatteregler som,
bland annat, innefattar en sänkning av den finska bolagsskattesatsen
från 29 procent till 26 procent från och med inkomståret 2005.

Som tidigare redovisats i TeliaSoneras årsredovisning för 2003 kommer
förändringen att minska TeliaSoneras uppskjutna skattefordran eftersom
TeliaSonera huvudsakligen har uppskjutna skattefordringar i Finland.
Baserat på en preliminär analys och baserat på storleken på den
uppskjutna skattefordran vid slutet av första kvartalet 2004 kommer
TeliaSonera att redovisa en minskning av sin uppskjutna skattefordran
med cirka 900 miljoner SEK i kvartalsbokslutet för det andra kvartalet
2004 och en motsvarande uppskjuten skattekostnad i resultaträkningen.
Eftersom TeliaSonera fortfarande arbetar med upprättandet av
delårsrapporten för det andra kvartalet kan det slutliga beloppet komma
att avvika från ovanstående bedömning.

Förändringen av den uppskjutna skattefordran påverkar inte koncernens
kassaflöde. Förändringen påverkar inte heller den tidsram inom vilken
den uppskjutna skattefordran bedöms kunna utnyttjas.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst, tel 020-77 58 30

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/02/20040702BIT00040/wkr0001.pdf