TeliaSonera Januari-juni 2004, pro forma

TeliaSonera Januari-juni 2004, pro forma 1)

TeliaSonera har, som tidigare meddelats, beslutat tillämpa IFRS 3 från
och med den 1 januari 2004, vilket betyder att avskrivning på goodwill
upphört.


Sexmånadersperioden

· Nettoomsättningen uppgick till 40 535 MSEK (40 624).
· Nettoresultatet ökade till 6 553 MSEK (3 183) och resultatet per aktie
till 1,40 SEK (0,68). Goodwillavskrivningarna i jämförelsekvartalet var
2 121 MSEK.

Andra kvartalet

· Nettoomsättningen ökade 2 procent till 20 589 MSEK.
· Rörelseresultatet ökade till 5 650 MSEK (2 817). Före engångsposter3)
ökade rörelseresultatet till 5 063 MSEK (4 036). Goodwillavskrivningarna
i jämförelsekvartalet var 1 073 MSEK.
· Marknadspositionerna försvarades men till priset av lägre marginaler.
EBITDA-marginalen minskade till 36 procent (40).
· Antalet kunder ökade 9 procent till 22,8 miljoner. I intressebolagen
ökade antalet kunder 37 procent till 30,4 miljoner.
· Förvärv av Orange i Danmark offentliggjort.
· Utdelningspolicyn förtydligas och kapitalstrukturen behandlas.


Nyckeltal
MSEK/MEUR, förutom Apr-jun Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun
procenttal och uppgifter 2004 2004 2003 2004 2003
per aktie SEK EUR 2) SEK SEK SEK
Nettoomsättning 20 589 2 249 20 275 40 535 40 624
EBITDA före 7 327 800 8 070 14 527 15 632
engångsposter 3)
Marginal (%) 35,6 35,6 39,8 35,8 38,5
Resultat från intressebolag 681 74 -620 1 266 -536
Rörelseresultat 5 650 617 2 817 10 833 6 105
Rörelseresultat före 5 063 553 4 036 9 885 7 324
engångsposter
Resultat efter finansiella 5 489 600 3 121 10 384 5 893
poster
Nettoresultat 3 148 344 1 544 6 553 3 183
Resultat per aktie 0,67 0,07 0,33 1,40 0,68
CAPEX 2 625 287 2 059 4 383 3 735
Fritt kassaflöde 3 591 392 5 155 5 785 9 052
Legalt 1)
Nettoomsättning 20 589 2 249 20 603 40 535 41 277
Nettoresultat 3 148 344 2 983 6 553 4 592
Resultat per aktie 0,67 0,07 0,64 1,40 0,99

1) Pro forma-redovisning: Exklusive Telias finska mobilverksamhet och
svenska kabel-tv-verksamhet. Legal redovisning: Inklusive dessa
verksamheter t o m den 31 maj 2003.
2) Valutaomräkning endast för jämförelseändamål, växelkurs SEK 1 = EUR
0,109233.
3) Engångsposter, se tabell på sid. 29.

Frågor om innehållet:
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.se/ir

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/28/20040728BIT00010/wkr0001.pdf Hela rapporten