TeliaSonera skapar ny stark aktör på den danska mobilmarknaden - förvärvar Orange i Danmark

TeliaSonera skapar ny stark aktör på den danska mobilmarknaden -
förvärvar Orange i Danmark

TeliaSonera, det ledande telekomföretaget i Norden-Baltikum, har tecknat
avtal med France Telekom om förvärv av dess danska dotterbolag, Orange
A/S, med 605 000 mobiltelefonikunder i Danmark. Sammanslagningen av
Orange A/S med Telia Mobile Danmark innebär att ett nytt
konkurrenskraftigt alternativ erbjuds de danska telekomkunderna.

· TeliaSonera kommer, när affären genomförs, att kontant betala
ett belopp som motsvarar ett tillgångsvärde om 600 miljoner euro
justerat för det förvärvade bolagets nettolåneskuld vid tidpunkten för
affärens genomförande.

· Affären kommer att genomföras så snart nödvändiga godkännanden
erhållits, bland annat från EU-kommissionen och den danska IT- og
Telestyrelsen. Styrelsen för Orange S.A. har godkänt affären. France
Telecoms styrelses strategiska kommitté har enhälligt rekommenderat
France Telecoms styrelse att besluta om ett godkännande av affären.
France Telecoms styrelseordförande, Mr. Thierry Breton, är också den
strategiska kommitténs ordförande. Ett godkännande kan erhållas inom 25-
105 arbetsdagar.

· Förvärvet förväntas generera synergier som kommer att ge en
positiv kassaflödeseffekt före skatt om 490 miljoner SEK från och med
2006 1). 20 miljoner SEK av detta utgörs av ett minskat
investeringsbehov. Huvuddelen av de 470 miljoner kronor som förväntas
sparas genom minskade kostnader är relaterade till nedläggning av det
ena av de två överlappande GSM-näten. Resterande besparingar uppnås
genom att endast ett varumärke behöver hanteras, samt genom övertaliga
funktioner och kontorslokaler. Nuvärdet av förväntade synergier, före
implementeringskostnader, uppgår till 4,1 miljarder SEK.

· De totala sammanslagningskostnaderna beräknas till 540 miljoner
SEK, och avser främst kostnader för överföring av trafik till det
kvarvarande GSM-nätet, kostnader för inledande marknadsföring och
abonnentöverföring (SIM-kort osv) samt betalning av garanterade UMTS-
licenskostnader om maximalt 260 miljoner SEK. Investeringar som måste
göras i samband med integrationen beräknas uppgå till cirka 250 miljoner
SEK. Utöver detta förväntas omfattande nedskrivningar, framför allt
avseende nedläggningen av det ena GSM-nätet.

· Efter förvärvet kommer TeliaSonera att ha omkring 1,1 miljoner
mobiltelefonikunder i Danmark, och blir därmed Danmarks tredje största
mobiloperatör.

1) Växelkurs 1 DKK = 1,2301 SEK har använts endast för jämförelseändamål
för transaktionsrelaterade valutaomräkningar i detta pressmeddelande

"Telia Mobile Danmark och Orange i Danmark bildar tillsammans en stark
konkurrent till de två dominerande aktörerna på den danska marknaden. Vi
kommer att ha den kritiska massa och volym på verksamheten som är
nödvändig för att kunna bli förstahandsvalet för mobiltelefonikunder i
Danmark. Kombinationen kommer att gynna de danska mobilkunderna",
kommenterar Anders Igel, koncernchef och VD för TeliaSonera. "Genom den
ökade storleken förbättrar vi särskilt vår förmåga att tillgodose
företagskundernas behov, men vi kommer även att kunna förbättra våra
framgångsrika privatkundserbjudanden", fortsätter han.

TeliaSonera bedriver idag verksamhet inom mobiltelefoni, fast telefoni
och kabel-TV i Danmark. Genom köpet fullföljer TeliaSonera sin strategi
att öka den mobila kundbasen i Danmark. Anders Igel fortsätter:
"Transaktionen bekräftar TeliaSoneras långsiktiga satsning på den danska
marknaden, och stärker vår nordiska närvaro på ett sätt som kommer att
förbättra vår totala konkurrenskraft över hela det nordiska området."

Integration

Planen är att påbörja integrationen av de båda företagens mobila
verksamheter i Danmark, så snart nödvändiga godkännanden av
transaktionen erhållits. Fram till dess kommer integrationen att
planeras av en styrgrupp, ledd av Kenneth Karlberg, President
TeliaSonera Norway, Denmark and the Baltic countries, och i övrigt
bestående av Jesper Bröckner, Vice President, TeliaSonera Denmark,
Richard Moat, VD Orange A/S, samt Kjell-Ove Blom, Senior Business
Advisor, TeliaSonera, som projektledare för integrationen.

Inledningsvis kommer inga förändringar att ske vad beträffar
kundrelationer. De befintliga produkterna och tjänsterna från de båda
företagen kommer att fortsätta att levereras under separata varumärken
åtminstone fram till våren 2005. Ingen betydande övertalighet förväntas
inom enheter med direkt kundkontakt, exempelvis inom kundtjänst och de
22 butiker som drivs av Orange.

Integrationen omfattar bland annat val av varumärken, överföring av
kundbaser, nya tjänsteerbjudanden, lokaler, personal och hantering av de
överlappande GSM-näten respektive UMTS-licenserna. Övertalighet beräknas
uppkomma framför allt inom företagsledning, administration, nätdrift
samt produkt- och tjänsteutveckling. Områden med övertalighet beräknas
vara definierade i början av 2005.

Anställda inom Telia Stofa och Telia Networks kommer inte att direkt
påverkas av integrationen.Översiktlig beskrivning av bolagen

Telia Mobile 2003 Kv1 2004 Slutet av juni 2004
Danmark
Intäkter (MSEK) 1 552 450
EBITDA (MSEK) -91 15
Antal kunder (*) 525 000 544 000 556 000
Antal anställda (*) 329 326


Orange A/S 2003 Kv1 2004 Slutet av juni 2004
Intäkter (MSEK) 2 365 535
EBITDA (MSEK) 402 79
Antal kunder (*) 576 000 558 000 605 000
Antal anställda (*) 697 725

(*) vid slutet av perioden


Presskonferens
En presskonferens kommer att hållas senare idag, kl 10.00 på Radisson
SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, Köpenhamn.

Telefonkonferens
Analytiker, investerare samt internationell media inbjuds att delta i en
telefonkonferens med Anders Igel, VD och Koncernchef TeliaSonera.
Telefonkonferensen hålls på engelska.
Tid: kl. 12.00

Vänligen ring in i några minuter före start för att säkerställa att du
blir inkopplad i tid till mötet.

Dial-in number: +44 (0)20 7162 0191
Participants should quote: TeliaSonera
Replay number until July 15: +44 (0)20 8288 4459, access code: 830202


Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30


Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/08/20040708BIT00010/wkr0001.pdf