Högsta förvaltningsdomstolen i Finland (HFD) har fastställt finska Kommunikationsverkets tolkning av beräkningsgrunderna

Högsta förvaltningsdomstolen i Finland (HFD) har fastställt finska Kommunikationsverkets tolkning av beräkningsgrunderna för TeliaSonera Finlands samtrafikpriser för mobil kommunikation

HFD har i dag fattat beslut om kostnadssambandet och rimligheten för samtrafikavgifterna för mobilnäten. HFD fastställde de beslut som Kommunikationsverket fattade år 2001 och som Helsingfors förvaltningsdomstol fattade år 2002 om att TeliaSonera Finlands samtrafikpriser för inrikes mobil kommunikation inte har varit i rimlig proportion till faktiska kostnaderna. Sålunda anser HFD att Kommunikationsverkets beslut om metod för att fastställa värdet hos det kapital Sonera investerat i mobilnätet inte har varit lagstridigt.

Med samtrafikpriser avses avgifter, som nätoperatörer debiterar för koppling av samtal som kommer från en annan operatörs nät till det egna nätets anslutningar eller förmedling av samtal från det egna nätets anslutningar till en annan operatörs nät. De aktuella samtrafikavgifterna baserar sig på kommersiella samtrafikavtal som Sonera ingått med alla mobilnätoperatörer verksamma i Finland. De samtrafikavgifter som Sonera tillämpade är lägre än de övriga finländska operatörernas och även mycket låga i en internationell jämförelse.

- HFD:s beslut stärker tyvärr den finländska trenden att öka regleringen inom telekommunikations-branschen. Beslutet ger också Kommunikationsverket en mycket omfattande prövningsrätt då verket kan välja det sätt på vilket rimligheten i operatörernas priser bedöms. Jag hoppas att Kommunikationsverket utnyttjar denna prövningsrätt på ett sätt som tryggar utvecklingen och sysselsättningen inom telebranschen i Finland. I annat fall innebär beslutet i värsta fall att vi förlorar de effektivitetsfördelar vi redan uppnått, samt en allt större inkomstöverföring till andra nätoperatörer, säger Anni Vepsäläinen, VD, TeliaSonera Finland.

HFD:s beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas. TeliaSonera Finland måste inom en månad tillställa Kommunikationsverket en ny prislista och en redogörelse för hur de avgifter som debiteras för samtrafik är kostnadsbaserade. HFD:s beslut anger ett specifikt samtrafikpris att tillämpas av TeliaSonera Finland, utan fastställer endast beräkningsgrunderna. Bolaget för kommersiella förhandlingar med de två övriga nätoperatörerna i Finland för att bestämma om nya samtrafikpriser Först efter det kan bolaget närmare bedöma beslutets ekonomiska effekter. Som högst beräknas den nya prissättningsmodellens effekt på EBITDA inom mobilkommunikationsverksamheten ligga på några tiotals miljoner euro på årsbasis, beroende på hur motsvarande reglering tillämpas på de övriga mobiloperatörerna.

TeliaSonera Finland omsättning inom mobilkommunikationsverksamheten under räkenskapsperioden 2003 var 1 177 miljoner euro och EBITDA före engångsposter 562 miljoner euro.

För ytterligare information kan journalister kontakta:
Anni Vepsäläinen, VD, TeliaSonera Finland, tfn +358-2040 58810

Mikael Laine, ekonomidirektör, TeliaSonera Finland, tfn +358-2040 58749
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/16/20040916BIT20840/wkr0001.pdf