Förändrad redovisning - TeliaSonera Sverige

Förändrad redovisning av innehållstjänster
TeliaSonera bedömer att utvecklingen inom International Financial Reporting Standards (IFRS) går mot att redovisa innehållstjänster netto, det vill säga att ersättningen som betalas till externa innehållsleverantörer är avdragen i redovisade nettointäkter och inte inkluderas som en del av redovisade rörelsekostnader. Av den anledningen har TeliaSonera gått igenom sina avtal med innehållsleverantörer och beslutat förändra metoden att redovisa intäkter från innehållstjänster från brutto till netto, när det är klart att TeliaSonera inte bär risken och ansvaret för innehållet. Sådana tjänster faktureras av TeliaSonera Sverige och har tidigare redovisats brutto i nettoomsättningen.

Förändringen har genomförts retroaktivt från och med början av 2004 och berör i huvudsak betaltjänster och massanropstjänster inom fast telefoni och premium SMS, MMS och WAP inom mobil kommunikation. Förändringen innebär en minskning av TeliaSonera Sveriges nettoomsättning och rörelsekostnader med 499 MSEK under perioden januari -september 2004, varav 107 MSEK inom mobil kommunikation och 392 MSEK inom fast telefoni. Förändringen påverkar inte EBITDA eller rörelseresultatet.

Förändringen har ingen effekt på TeliaSoneras andra redovisande enheter.

Förändring av redovisade antal kontantkortskunder
En korrigering har gjorts av antalet kontantkortskunder inom mobil kommunikation på grund av att den nya definitionen av kontantkortskunder som började tillämpas fr. o m början av 2004 inte har tillämpats riktigt i statistiken. Antalet redovisade kontantkortskunder har därför minskats med 106 000 jämfört med tidigare rapporterade siffror vid slutet av tredje kvartalet 2004. Efter justeringen ökade kontantkortskunderna med 259 000 till 2 240 000 under perioden januari- september 2004. Förändringen har ingen effekt på nettoomsättning eller resultat.

De nya siffrorna redovisas på TeliaSoneras IR-webb
Historisk data på TeliaSoneras IR-webb som redovisar nettoomsättning och kontantkortskunder har ändrats för perioden Q1-Q3, 2004. Detta inbegriper också följdändringar för ARPU och MoU. När det gäller ARPU har också tidigare perioder justerats med hänsyn till den förändrade redovisningen av innehållstjänster.