TeliaSonera Sverige fyrfaldigar hastigheten i GSM-nätet och ökar yttäckningen till 90 procent.

Nu ökar TeliaSonera Sverige hastigheten kraftigt för datatrafik i hela GSM-nätet genom införande av EDGE-teknik. Det gör det snabbt och enkelt att använda framtidens mobiltjänster. Samtidigt höjer TeliaSonera Sverige driftsäkerheten i hela nätet och ökar täckningen till hela 90 procent av landet. Satsningen omfattar drygt en miljard kronor fördelat på fyra år.

TeliaSonera Sveriges nät har redan prisats flera år för att ha landets bästa GSM-nät, bästa GPRS och 2004 även för bästa 3G-nät. Idag är förväntningarna på mobil kommunikation höga, och de blir högre i takt med att fler och bättre tjänster gör sitt intåg. Utbyggnaden som kommer att pågå under fyra år omfattar:

•Ökad täckning från 70 till över 90 procent av landets yta. TeliaSonera Sveriges mobilnät blir därmed det självklara alternativet för dagens NMT kunder.

•Införande av så kallad EDGE-teknik i hela GSM-nätet.
Det innebär en överföringshastighet på upp till 210/105 kbps. Det är mer än fyra gånger så snabbt som dagens överföringshastighet. Hastigheten ut från telefonen blir också högre än med 3G vilket gör det enkelt att skicka ljud- och bildfiler.

•Ökad driftsäkerhet för att nätet ska klara större påfrestningar än idag.

- Vi vill nå ut med den i särklass bästa och säkraste mobiltelefonin och mobilsurfen till våra kunder i hela landet. God täckning och kapacitet ska vara en självklarhet för våra kunder där de bor och där de rör sig. På det här sättet kan dagens NMT-kunder bli nöjda GSM-kunder. Mobilt Internet har stora tillväxtmöjligheter förutsatt att god kapacitet finns. Internettjänster blir snart lika självklara i mobila terminaler som de idag är på datorn, säger Marie Ehrling, vd för TeliaSonera Sverige.

TeliaSonera Sverige väljer därmed att inte lägga bud på Post- och Telestyrelsens licens för digitalt 450 nät som är tänkt som ett alternativ för dagens NMT kunder.

- TeliaSonera Sverige har prioriterat enkelhet för kunderna. Den alternativa tekniken som omfattas av den nya licensen kräver särskilda telefoner. Den tekniken fungerar heller inte tillsammans med GSM och 3G. Dessutom är möjligheterna att använda en telefon med 3G och GSM/EDGE utomlands betydligt större. Med EDGE, som vi valt, kan våra kunder använda mobilt Internet oavsett vilka delar av nätet man rör sig i. Redan idag används 100 000 GSM/EDGE-telefoner i mobilnätet, säger Marie Ehrling.
_________________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Charlotte Löfgren, TeliaSonera Sveriges presstjänst 020-77 58 30

FAKTA:

EDGE – innebär en uppgradering av GPRS delen av GSM-nätet. Datahastigheten ökas till 210/105 kbps*. I samband med uppgraderingen utökas också täckningen till drygt 90 procent av landets yta.

UMTS – lanserades av TeliaSonera Sverige 10 mars 2004 och omnämns i dagligt tal som 3G. 3G har nu en hastighet på maximalt 384/64 kbps*. TeliasSonera Sveriges UMTS har en befolkningstäckning på nästan 90 procent idag.

GPRS – Under 2001 infördes GPRS i GSM-nätet. Det innebar i praktiken en ny typ av dataöverföring med samma princip som IP-tekniken. Därmed ökade överföringshastigheten till 48/24 kbps*. Hela GSM-nätet har GPRS. TeliaSonera Sveries GPRS utsågs 2002 och 2003 till landets bästa.

GSM – 1992 tog GSM-tekniken upp kampen med NMT-tekniken. GSM har idag en yttäckning på 70 procent. I samband med uppgraderingen ökas yttäckningen till 90 procent. TeliaSonera Sveriges GSM-nät har de tre senaste åren utsetts till landets bästa.

Tillsammans bildar alla dessa olika teknologier ett sammanhängande mobilnät som TeliaSonera Sveriges kunder kan nyttja till fullo med en mängd olika tjänster i en enda terminal/telefon.

NMT 450 – dagens mobiltelefoners ursprung som gjorde sin entré år 1981. NMT-tekniken är en analog radioöverföring


* xx/yy kbps = hastighet till tfn/hastighet från tfn räknat i kilobit per sekund.


_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30