TeliaSonera Januari-september 2005

Niomånadersperioden • Nettoomsättningen ökade till 64 785 MSEK (60 685). • Nettoresultatet uppgick till 10 352 MSEK (11 855) och resultatet per aktie var 1,95 SEK (2,33). • Fritt kassaflöde ökade till 12 403 MSEK (10 853). Tredje kvartalet • Stark kundtillväxt (årsbasis):- 0,9 miljoner nya kunder i Norden och Baltikum. - 2 miljoner nya kunder i Eurasien och 14,8 miljoner nya kunder i MegaFon och Turkcell. • Nettoomsättningen ökade 8,5 procent till 22 229 MSEK (20 496). • Rörelseresultatet före engångsposter förbättrades till 6 162 MSEK (5 898). - Bibehållen marginal i Sverige på en konkurrensintensiv marknad. - Minskad EBITDA-marginal till 37,0 procent (40,1) på grund av resultatförsämringen i Finland. - Stark ökning av omsättning och resultat i Norge, Danmark och de baltiska verksamheterna. - Mycket stark ökning av omsättning och resultat i Eurasien, Ryssland och Turkiet. • Återföring av cirka 10 GSEK till aktieägarna genom extra utdelning kommer att föreslås bolagsstämman i april 2006.


Frågor om innehållet i rapporterna:
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.se/ir