TeliaSonera kommenterar turkiska aktiemarknadsnämndens beslut om Cukurovas och Alfas transaktion

Turkiska aktiemarknadsnämnden tillkännagav i fredags, den 7 oktober 2005, att de beviljat undantag från budplikt för ryska Alfa-gruppen till följd av den planerade transaktionen med den turkiska Cukurova-gruppen, vilket skulle ge Alfa motsvarande 13,22 procent indirekt ägande i mobiloperatören Turkcell.

Enligt beslutet är undantaget förenat med vissa villkor. Beslutet anger att för det fall Alfas andel senare skulle överstiga de 13.22 procenten, eller om en förändring sker vad beträffar kontrollen över bolaget, så kan budplikt inträda.

TeliaSonera anser att beslutet tydligt speglar bristen på transparens i den föreslagna transaktionen mellan Alfa och Cukurova. Beslutet förhindrar dock att ytterligare steg tas i att förändra aktieägande och kontroll utan inblandning av aktiemarknadsnämnden.

- Även om TeliaSonera fortfarande hyser oro över situationen är beslutet som sådant framsynt eftersom det tar hänsyn till oklarheterna kring den föreslagna transaktionen. För mindre aktieägare och för det allmänna förtroendet för kapitalmarknaden är det lugnande att aktiemarknadsnämnden har avgränsat sitt beslut till de delar som är kända av marknaden, säger Anders Igel, VD och koncernchef för TeliaSonera AB, i en kommentar till beslutet.

TeliaSonera anser att Cukurova har brutit dels mot aktieägaravtalet avseende Turkcell Holding mellan TeliaSonera och Cukurova utan vilket Cukurova inte skulle ha någon kontroll över Turkcell, dels mot det avtal Cukurova ingick med TeliaSonera i mars 2005 i vilket Cukurova har förbundit sig att sälja sina aktier i Turkcell Holding till TeliaSonera.

TeliaSonera har inlett två skiljeförfaranden mot Cukurova vid internationella skiljedomsinstitut för att försvara sina avtalsenliga rättigheter. TeliaSonera har vid flera tillfällen framfört att Alfa-transaktionen i praktiken innebär en försäljning av kontroll i Turkcell till Alfa som Cukurova inte har rätt att genomföra.