Kammarrätten har beslutat om sänkning av de samtrafikpriser Vodafone krävt av TeliaSonera

Kammarrätten har i en dom den 21 november 2005 konstaterat att det pris på 1,53 SEK/min som Vodafone begärt för samtrafik med TeliaSonera i Sverige för tiden fram till den 30 september 2003 varit uppenbart oskäligt. Kammarrätten har istället fastställt att TeliaSonera skall betala 1,18 SEK/min för tiden fram till den 30 september 2003.

Det är tillfredställande att Kammarrätten delat TeliaSoneras uppfattning att de priser som Vodafone begärt varit för höga. Domen kan leda till mer rimliga krav på samtrafikpriser och då skulle förutsättningarna öka att fler gamla tvister, som rör samtrafik enligt telelagen, kan avslutas genom att operatörerna kommer överens.

Kammarrättens dom kan komma att överklagas, men sannolikheten för att domen ändras bedöms som liten. TeliaSonera kommer därför att under årets fjärde kvartalet lösa upp gjorda reserveringar, vilket i detta fall medför en positiv resultatpåverkan före engångsposter med ca 100 MSEK, och en likvidutbetalning på ca 275 MSEK.