Obehörig överföring av USD 135 miljoner från Turkcell Holding

TeliaSonera har beslutat att vidta rättsliga åtgärder i Turkiet med anledning av att en summa motsvarande USD 135 miljoner har överförts från bankkonton tillhörande Turkcell Holding utan behörighet. TeliaSonera har anledning att tro att medlen tagits ut av turkiska Cukurova-gruppen och använts för att finansiera en av Cukurovas betalningar till den turkiska staten

TeliaSonera har informerats av en av revisorerna i Turkcell Holding om att motsvarande ca USD 135 miljoner överförts från konton tillhöriga Turkcell Holding utan att behörighet funnits. TeliaSonera har anledning att tro att medlen har tagits ut av representanter för Cukurova för att finansiera Cukurovas betalningar till den turkiska staten tidigare under hösten.

Medlen har överförts utan Turkcell Holdings styrelses godkännande eller vetskap, vilket strider mot bolagets beslutsregler. Överföringen som gjorts skadar övriga aktieägare i Turkcell Holding, huvudsakligen TeliaSonera och Yapi Kredi Bank.

TeliaSonera kommer att begära att bevissäkringsåtgärder vidtas av turkisk domstol och kommer dessutom att vidta andra rättsliga åtgärder som står till buds, vilka kommer att omfatta en begäran till de turkiska rättsvårdande myndigheterna att undersöka det inträffade.

TeliaSonera är fortsatt oroad över följderna för bolagsstyrningen i Turkcell. TeliaSonera anser att osäkerheterna kring ägandet och bolagsstyrningen i Turkcell bör klaras ut innan den planerade transaktionen beträffande aktieägande i Turkcell mellan Cukurova och ryska Alfa-gruppen eller fördelning av styrelseposter dem emellan, godkänns.

TeliaSonera kommer fortsatt att kämpa för sina rättigheter som minoritetsaktieägare och för förbättring av bolagsstyrningen i Turkcell.
_______________________________________________