TeliaSonera Finland - ny ledningsgrupp och omstruktureringsprogram för framtida tillväxt och lönsamhet

TeliaSonera Finland presenterar idag ett omstruktureringsprogram som syftar till att förbättra framtida tillväxt och att återställa lönsamheten. Programmet omfattar investeringar för framtida tillväxt, en ny organisationsstruktur och åtgärder för att uppnå konkurrenskraftiga kostnadsnivåer. Dessutom tillsätts en ny ledningsgrupp. Omstruktureringsprogrammet beräknas resultera i årliga kostnadsminskningar på ca 200 miljoner Euro från och med 2008 samt implementeringskostnader på 100-150 miljoner Euro och kapitalkostnader på ca 50 miljoner Euro.

Förutom de besparingsåtgärder på ca 100 miljoner Euro, som redan tidigare aviserats inom TeliaSonera Finland, är det nödvändigt med ytterligare åtgärder för att förbättra långsiktig tillväxt och konkurrenskraft. TeliaSonera Finland presenterar därför idag ett omstruktureringsprogram.

”När vi utarbetat programmet har vi haft ambitionen att göra TeliaSonera Finland till ett genuint marknadsorienterat serviceföretag med mer folk i frontlinjen som möter kunderna och ger service. Därför innehåller programmet också betydande investeringar i personal, kompetens och infrastruktur och inte enbart neddragningar. Även om det kommer att ta viss tid är jag övertygad om att vi kommer att stärka TeliaSonera Finlands position för framtiden”, kommenterar Juho Lipsanen, VD för TeliaSonera Finland.

Programmet består av tre delar: Investeringar för framtida tillväxt, ny verksamhetsstruktur och åtgärder för konkurrenskraftiga kostnadsnivåer.

Investeringar för framtida tillväxt
För att skapa tillväxt kommer investeringar att ske inom tjänsteområden som ligger i linje med koncernens initiativ för en mer fokuserad tjänsteportfölj. Bredbandsinvesteringar syftar till att utnyttja möjligheterna, som omfattar bredbandsanslutning, IP-telefoni och Internetbaserad TV. Så kallade managed services består av kombinationen och integrationen av IT och kommunikationstjänster. Internetbaserade datakommunikationstjänster, mobila rösttjänster och mobila mervärdestjänster kommer också att bidra till framtida tillväxt.

För att spegla effekterna av konsolideringen på den finska telekommarknaden och för att uppnå större långsiktighet i marknadserbjudandena kommer TeliaSonera Finland att se över nuvarande erbjudanden och prismodeller.

Ny organisationsstruktur från den 1 januari 2006
TeliaSonera Finlands verksamhet kommer att organiseras i fyra kundorienterade divisioner.

• Mobila privattjänster och underhållning
Divisionen kommer att ansvara för mobil verksamhet och ledas från Helsingfors.

• iCt Företag
Divisionen kommer att tillhandahålla managed services och kommunikationstjänster till företagskunder inklusive offentlig sektor och ledas från Helsingfors.

• Informationssamhällsstruktur och service
Divisionen kommer att ansvara för fast telefoni, bredbandsverksamhet och innehållstjänster. Divisionen kommer att ledas från Åbo.

• Kundservice och system
Divisionen kommer att ansvara för att stödja övriga divisioner med kundservice, faktureringssystem och andra informations- och produktionssystem. Divisionen kommer att ledas från Helsingfors.

De tre förstnämnda divisionerna, som har fullt resultat- och balansansvar, kommer att ha ansvar för sina egna kunder, utvecklingsaktiviteter och för de telekommunikationsnät som hör till respektive verksamhet.

Åtgärder för konkurrenskraftiga kostnadsnivåer
Förutom investeringar kommer kostnadsneddragningar att ske genom en snabbare övergång till IP-baserade nätteknologier och en snabbare övergång till IT. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att uppnå konkurrenskraftiga kostnadsnivåer i verksamheten. Flera områden kommer att beröras såsom försäljning och distribution, lokalförsörjning och underleverantörer. Åtgärderna omfattar också förtida pensioneringar, minskning av kostnader för tillfällig arbetskraft, frivilliga personalåtgärder och att inte återbesätta tjänster vid personalomsättning. Antalet tjänster kommer att påverkas, men det är inte möjligt att kvantifiera denna siffra idag eftersom den är beroende av att programmet genomförs successivt. Åtgärderna beräknas resultera i en årlig kostnadsbesparing på ca 200 miljoner Euro från 2008 med en implementeringskostnad på cirka 100-150 miljoner Euro och kapitalkostnader på omkring 50 miljoner Euro. Kostnadsminskningarna är utöver det kostnadsminskningsprogram som redan aviserats för 2006 och som resulterar i en årlig kostnadsminskning på ca 100 miljoner Euro från 2006.

”Antalet anställda kommer att förändras genom att färre nätverksteknologier kommer att användas, teknologier konvergerar, pensioneringar och andra naturliga orsaker. Vi har inte initierat några fackliga förhandlingar om personalneddragningar”, säger Juho Lipsanen vidare.

Efter diskussioner med personalorganisationerna har ett avtal träffats om nödvändigheten av åtgärder med anknytning till omstruktureringsprogrammet.

”Personalprogrammet är ett resultat av nära samarbete mellan arbetsgivare och personalrepresentanter. Det är ett sätt att ta hänsyn till personalen under omstruktureringsperioden när den börjar träda i kraft. Det hjälper också till att skapa trygghet i situationer när färre anställda än tidigare behövs för vissa arbetsuppgifter utan att direkt initiera några förhandlingar som siktar till personalminskningar”, säger Taru Maria Solakivi, facklig representant i TeliaSonera Finland.


Ny ledningsgrupp
En ny ledningsgrupp tillsätts från den 1 januari 2006. Den består av:

Mr. Esa Korvenmaa, Chief Operating Officer
Mr. Jukka Leinonen, Head of Networks and Technology
Mr. Timo Levoranta, Head of Enterprise iCt Service Division
Mr. Esa Neuvonen, Head of Business Control and Finance.
Mr. Juha Pentti, Head of Human Resources
Mr. Esa Rautalinko, Head of Consumer Mobile Services and Entertainment Division
Mr. Eero Sinkkonen, Head of Information Society Structures and Services
Ms. Tiia Tuovinen, Head of Legal and Regulatory Affairs
Mr. Juha-Pekka Weckström, Head of Products and Services
Mr. Janne Yli-Äyhö, Head of Customer Services and Systems, and
Mr. Juho Lipsanen, President TeliaSonera Finland

TeliaSonera Finland kommer att hålla presskonferens ang omstruktureringsprogrammet och den nya strukturen idag den 29 november mellan 12.30-13.30 (finsk tid) på Industrigatan 15 (Helsingfors, Vallgård). Juho Lipsanen, VD TeliaSonera Finland samt medlemmar i ledningsgruppen kommer att delta vid presskonferensen.