TeliaSonera inleder rättsliga åtgärder mot ryska Alfa-gruppen

TeliaSonera har beslutat att vidta rättsliga åtgärder mot ryska Alfa-gruppen för dess inblandning i affären mellan TeliaSonera och turkiska Cukurova-gruppen. TeliaSonera anser att Alfa genom sitt agerande fått Cukurova att bryta bland annat det avtal som träffades i mars i år mellan TeliaSonera och Cukurova om försäljning av motsvarande 27 procent av aktierna i den turkiska telekomoperatören Turkcell.

Enligt vad som tidigare offentliggjorts har turkiska Cukurova och ryska Alfa kommit överens om transaktioner som omfattar aktieägandet i och styrningen av Turkcell Holding och Turkcell. TeliaSonera har redan tidigare inlett rättsliga åtgärder mot Cukurova för brott mot ett avtal avseende försäljningen av samtliga Cukurovas aktier i Turkcell Holding till TeliaSonera och för brott mot aktieägaravtalet i Turkcell Holding. TeliaSonera fortsätter att försvara sina rättigheter i dessa processer.

Transaktionerna mellan Cukurova och Alfa har nu kommit så långt att TeliaSonera beslutat vidta rättsliga åtgärder även mot Alfa.

Omedelbart efter offentliggörandet i mars av avtalet mellan TeliaSonera och Cukurova om TeliaSoneras förvärv av ett 27-procentigt ägarintresse i Turkcell, bekräftade Alfa sin ambition och sina åtgärder för att kunna genomföra en alternativ transaktion trots det existerande avtalet mellan TeliaSonera och Cukurova.

Alfa har handlat med vetskap både om det offentliggjorda avtalet mellan TeliaSonera och Cukurova och om det offentliggjorda aktieägaravtalet mellan parterna, som bland annat omfattar en förköpsrätt (right of first refusal) för det fall någon av parterna önskar sälja aktier i Turkcell Holding. Alfa har därigenom enligt TeliaSonera medvetet stört avtalsförhållandet mellan Cukurova och TeliaSonera och orsakat att Cukurova brutit såväl mars-avtalet som aktieägaravtalet.

TeliaSonera kommer rättsligt att göra gällande att Alfa gjort sig skyldigt till skadeståndsgrundande inblandning (tortious interference), eftersom Alfa, enligt TeliaSonera, trots vetskap om TeliaSoneras avtal med Cukurova att förvärva samtliga Cukurovas aktier i Turkcell Holding och om aktieägaravtalet i Turkcell Holding, medvetet stört dessa avtalsförhållanden.

Skadeståndsgrundande inblandning (tortious interference) avser en situation när en tredje part medvetet skadar ett avtalsförhållande eller annan affärsrelation till exempel mellan två andra parter.