TeliaSonera kommenterar upphävandet av interimsåtgärder avseende aktier i Turkcell Holding

Den internationella skiljedomstolen i Genève hanterar skiljeförfarandet mellan TeliaSonera och turkiska Cukurova-gruppen beträffande avtalet som ingicks i mars avseende försäljningen av Cukurovas 27-procentiga indirekta ägande i Turkcell Iletisim Hitzmetleri A.S. Skiljenämnden beslutade den 24 oktober om interimistiska åtgärder som förbjöd Cukurova att överföra aktierna i Turkcell Holding på sätt som skulle hindra dem från att överföra aktierna till TeliaSonera för det fall skiljenämnden skulle döma till TeliaSoneras favör. Detta beslut om interimistiska åtgärder har nu hävts på TeliaSoneras begäran.

Beslut om interimistiska åtgärder kräver i allmänhet att den part som begär åtgärderna också ställer säkerhet för den eventuella skada som motparten kan lida till följd av ett sådant beslut. I detta fall skulle Cukurova riskera att inte kunna fullfölja sina månatliga betalningar om USD 135 miljoner till turkiska staten, vilket skulle i slutet av november kunna innebära att Cukurovas skuld till staten skulle öka med ca USD 1 miljard. Att behålla de interimistiska åtgärderna skulle därför i praktiken kräva att TeliaSonera lånade ut ca USD 700 miljoner till Cukurova före ett beslut skulle kunna fattas av skiljenämnden. På grund av bristande finansiella säkerheter för ett lån, Cukurovas bristande intresse för att arrangera andra säkerhetsåtgärder och Cukurovas osäkra finansiella situation, har TeliaSonera beslutat att inte ge ett sådant lån utan tillräcklig säkerhet och har istället dragit tillbaks sin begäran om interimistiska åtgärder.

TeliaSonera kommer att fortsätta att försvara sina rättigheter i skiljeförfarandet i Geneve avseende mars-avtalet. Detta skiljeförfarande fortsätter men utan interimistiska åtgärder och TeliaSonera framhärdar att Cukurova skall fullfölja avtalet från mars och överföra sina aktier i Turkcell Holding till TeliaSonera. TeliaSonera kommer också att fortsätta försvara sina rättigheter i skiljeförfarandet i Wien avseende Cukurovas brott mot ett aktieägaravtal mellan Cukurova och TeliaSonera.

TeliaSonera fortsätter sitt arbete för att förbättra bolagsstyrningsprinciperna i Turkcell. TeliaSoneras ambitioner och åtaganden gentemot den turkiska marknaden och Turkcell kvarstår.