Aktieägare i MegaFon enade bakom aktieägaravtal

TeliaSonera, TelecomInvest (TCI) och IPOC International Growth Fund (IPOC), huvudägarna i ryska mobiloperatören MegaFon, meddelar i dag att de har undertecknat ett avtal som avser att stärka deras samarbete och klargöra MegaFons styrning och verksamhet.

Huvudpunkterna i avtalet är följande:

• TeliaSonera, TCI och IPOC stärker sitt åtagande beträffande det juridiskt bindande aktieägaravtal som styr förhållandet mellan parterna och garanterar MegaFons självständighet. Aktieägaravtalet hindrar att direkta eller indirekta konkurrenter, såsom Alfa Group, har ett ägarintresse i MegaFon. För MegaFons bästa, kommer därför parterna att arbeta för att lösa den pågående tvisten gällande Alfas anspråk på ägande i MegaFon.

• Genom sitt erkännande av giltigheten och den bindande effekten av aktieägaravtalet i MegaFon, tar parterna starkt avstånd från Alfa Groups försök att ogiltigförklara aktieägaravtalet genom de krav som framställts i domstol i Khanti-Mansisk i Sibirien. Aktieägarna uppmanar Alfa att dra tillbaka dessa krav.

• TeliaSonera, TCI och IPOC kommer aktivt att verka för en börsintroduktion av MegaFon så fort tvisten med Alfa Group har lösts.

• Mot bakgrund av aktieägarnas gemensamma hållning och för att ge MegaFon ökad stabilitet, drar IPOC och TCI tillbaka sina krav mot TeliaSonera, vilka för tillfället är föremål för skiljeförfarande i Stockholm.

• TeliaSonera kommer att öka sin medverkan i utvecklingen av MegaFons verksamhet genom att utse en person med placering på MegaFon som ska verka för detta. På så sätt säkerställs att MegaFon kan dra fortsatt nytta av TeliaSoneras expertis och kunnande inom telekomverksamhet och tjänsteutveckling.


“Vår överenskommelse om vissa grundläggande principer och stödet för aktieägaravtalet är viktigt med tanke på MegaFons stabilitet och löpande verksamhet. Vi anser att en börsintroduktion av MegaFon är rätt väg för TeliaSoneras aktieägare att maximera värdet på detta innehav”, säger TeliaSoneras VD Anders Igel i sin kommentar.

Jeff Galmond, ägare till IPOC Capital Partners, säger: “Dagens överenskommelse tar oss ett steg närmare ett säkerställande av att MegaFons ledning och aktieägare fortsätter att vara fullt fokuserade på att bygga en stark och konkurrenskraftig aktör på den ryska mobilkommunikationsmarknaden. MegaFons ägare står eniga bakom det befintliga aktieägaravtalet som förhindrar konkurrenter att förvärva ägarandelar i MegaFon. Det är dags att Alfa accepterar den entydiga giltigheten av det existerande aktieägaravtalet.”Ytterligare fakta till journalister

1. TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I slutet av december 2004 hade TeliaSonera 15 411 000 mobila kunder (51 359 000 inkl delägda bolag), 8 312 000 fast telefonikunder (8 943 000 inkl delägda bolag) och 2 017 000 internetkunder (2 056 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är även verksam via delägda bolag i Ryssland, Turkiet och Eurasien. TeliaSonera har ett direkt och indirekt ägande i MegaFon om 43,8 %. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen. Omsättning januari-december 2004 var 81,9 miljarder SEK (EUR 9,08 miljarder) och antalet anställda var 29 082.

2. IPOC International Growth Fund är ett investeringsbolag med global verksamhet. Bolaget investerar i högteknologi, telekommunikation och medier på tillväxtmarknader. Bolagets investeringsförvaltare är IPOC Capital Partners. IPOC International Growth Fund är en mångårig investerare i MegaFon. Bolagets ägarandel i MegaFon uppgår i dag till 8 %. Enligt en skiljedom som meddelats av ICC i Genève och som fastställts av högsta domstolen i Schweiz har IPOC lagenligt utnyttjat och betalat för en option som berättigar till överföring av ytterligare 5,575 % av aktiekapitalet i MegaFon. IPOC hävdar även att det har laglig rätt till en ytterligare andel om 19,42 % vilket bestrids av Alfa. IPOC:s huvudägare är Jeffrey Galmond, dansk jurist och mångårig investerare inom telekommunikation i Ryssland.

3. Telecominvest är en av de ledande telekommunikationskoncernerna i Ryssland med målsättningen att skapa en panrysk telekomkoncern. Under sina tio verksamhetsår har koncernen bidragit till utbyggnaden av moderna digitalnät för mobil- och fastnätskommunikation med täckning över hela Ryssland. Koncernen är i dag representerad på telekommunikationsmarknaden i Mosvaregionen, i den nordvästra regionen (inklusive S:t Petersburg), i Nord-Kaukasus, Volgaregionen, centralregionen, Sibirien, Fjärran Östern och Ural. Telecominvest innehar en ägarandel på 31 % i MegaFon. Telecominvest ägs till 15 % av North West Telecom, till 26,1 % av TeliaSonera och till 58,9 % av First National Holdings. Jeffrey Galmond är huvudägare i First National Holding.