TeliaSonera föreslår bemyndigande om återköp av aktier

Detta pressmeddelande riktar sig inte till aktieägare i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan eller till personer vars deltagande i det föreslagna återköpserbjudandet kräver ytterligare information eller registreringsåtgärder eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk och finsk rätt.

Styrelsen i TeliaSonera AB (publ) har i dag beslutat föreslå TeliaSoneras ordinarie bolagsstämma den 26 april 2005 att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier genom ett offentligt erbjudande.

Bakgrund och motiv
TeliaSoneras styrelse har utvärderat framtida kassaflöden och förväntad utveckling av den finansiella ställningen. Starka kassaflöden och de möjliga förvärv som kan förutses inom nuvarande geografiska marknader tillåter bolaget att återföra 30 miljarder kronor till aktieägarna under perioden 2005 – 2007 utöver ordinarie utdelning. Om attraktiva investeringsmöjligheter uppstår kan detta belopp komma att ändras.

Styrelsens förslag till bemyndigande
Baserat på ovanstående bedömning beslutade styrelsen i dag att föreslå TeliaSoneras ordinarie bolagsstämma den 26 april 2005 att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om återköp av TeliaSoneras egna aktier genom ett offentligt erbjudande riktat till TeliaSoneras aktieägare. Enligt förslaget kan TeliaSonera återköpa högst 4,0 procent av antalet utestående aktier i bolaget, vilket motsvarar högst 187 009 282 aktier. TeliaSonera äger i dag inga egna aktier.
Enligt det föreslagna bemyndigandet uppgår den totala kontanta ersättningen som TeliaSonera kan erlägga i återköpserbjudandet till cirka 10 miljarder kronor, utöver föreslagen kontantutdelning om cirka 5,6 miljarder kronor (motsvarande 1,20 kronor per aktie).

Återköpet skall ske till en premie i förhållande till marknadskursen på Stockholmsbörsen respektive Helsingforsbörsen. Eftersom TeliaSonera erbjuder att förvärva aktier till ett pris överstigande marknadskurs, förväntas rätten att delta i återköpserbjudandet ha ett ekonomiskt värde. Aktieägarna kommer att kunna realisera det ekonomiska värdet genom att utnyttja erhållna säljrätter, vilket kan ske antingen genom att aktier överlåts till TeliaSonera med stöd av säljrätter eller genom avyttring av säljrätter. Avsikten är att säljrätterna skall noteras på Stockholmsbörsen och på Helsingforsbörsen.
Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens ovan angivna förslag, är det styrelsens avsikt att anmälningsperioden i erbjudandet skall avslutas i mitten av juni 2005 och att redovisning av vederlag skall ske i början av juli 2005.

Styrelsen avser att föreslå den ordinarie bolagsstämman 2006 att besluta om indragning av återköpta aktier.