TeliaSonera föreslår nedsättning av överkursfond

Styrelsen i TeliaSonera AB (publ) har idag beslutat föreslå TeliaSoneras ordinarie bolagsstämma den 26 april 2005 att besluta om överföring av 52.681.266.270 kronor från överkursfonden till fritt eget kapital.

Enligt årsredovisningen per den 31 december 2004 uppgick TeliaSoneras fria egna kapital i koncernen till cirka 42 miljarder kronor och i moderbolaget till cirka 25 miljarder kronor. Styrelsen i TeliaSonera har idag beslutat föreslå TeliaSoneras ordinarie bolagsstämma att moderbolagets överkursfond, som ingår i bundet eget kapital, skall nedsättas med 52.681.266.270 kronor och att beloppet skall överföras till en fri fond att användas enligt bolagsstämmans beslut. Beslutet är villkorat av tingsrättens tillstånd. Ändamålet med nedsättningen av överkursfonden är att erhålla ökad flexibilitet vad avser utdelningsbara medel. Efter den ovan angivna nedsättningen av överkursfonden kommer överkursfonden att vara noll.


Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.