TeliaSonera och Teracom överens - bredbandsutbyggnaden kan fortsätta

TeliaSonera och Teracom har enats om rutiner som underlättar den fortsatta planeringen av nybyggnation av teknikbodar vid den pågående utbyggnaden av bredband i Jämtland. Överenskommelsen innebär att parterna tillsammans och i samförstånd ska ta hänsyn till såväl behov av närhet till befintliga telestationer som begränsningar i form av befintliga ledningar i marken, tillträdesvägar till telebyggnaderna samt de särskilda omständigheter som kan råda i varje enskilt fall.

I denna överenskommelse ingår att TeliaSonera Sverige återkallar samtliga överklagande byggnadslov och att Teracom återkallar samtliga sökta ledningsrätter på TeliaSonera Sveriges fastigheter.

I de fall där redan befintliga teknikbodar anses kunna placeras på ett bättre ställe än i dag, ska parterna gemensamt och i samförstånd undersöka möjligheterna till detta och i förekommande fall medverka till att så kan ske.