TeliaSonera överens med Cukurova om att köpa fler aktier i Turkcell


· TeliaSonera har kommit överens med turkiska Cukurova-gruppen om att
förvärva en andel om 27,0 procent i Turkcell för 3,1 miljarder USD
kontant (21,8 miljarder SEK), vilket utökar TeliaSoneras totala
ägarandel till 64,3 procent

· TeliaSonera kommer inte att lägga ett offentligt bud på Turkcell som
fortsatt kommer att vara ett noterat bolag

· Cukurova kvarstår som lokal samarbetspartner med en ägarandel om 13,5
procent

· Affären stärker TeliaSoneras engagemang i Turkiet och Turkcell och
öppnar för framtida utvecklingsmöjligheter

· Affären förväntas ha en positiv effekt på TeliaSoneras resultat och
kassaflöde

TeliaSonera, det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och
Baltikum, har idag kommit överens med Cukurova-gruppen i Turkiet om att
förvärva samtliga återstående aktier i Turkcell Holding. Därigenom
kommer TeliaSonera att förvärva en ytterligare andel om 27,0 procent i
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. för 3,1 miljarder USD kontant (21,8
miljarder SEK), vilket kommer att öka TeliaSoneras totala ägarandel till
64,3 procent. Turkcell är den ledande mobiloperatören i Turkiet med 23,4
miljoner kunder per den 31 december 2004.

Affärens genomförande är villkorad av överenskommelse om slutlig
dokumentation inklusive köpeavtal, ytterligare due diligence avseende
Turkcell samt nödvändiga godkännanden från myndigheter och övriga
berörda parter. Transaktionen kommer att vara villkorad av att undantag
från budplikt erhålls från den turkiska aktiemarknadsnämnden.

Affären förväntas ha positiv effekt på resultat och kassaflöde före
eventuella synergier.

Affären beräknas kunna slutföras under andra kvartalet 2005.

TeliaSonera kommer inte att lägga ett offentligt bud på Turkcell, som
fortsatt kommer att kvarstå som noterat bolag efter affärens
slutförande. TeliaSonera stöder Turkcells nuvarande utdelningspolicy.

Den nuvarande ledningen i Turkcell har starkt bidragit till företagets
goda utveckling och TeliaSonera ser med tillförsikt på möjligheterna att
fortsatt driva verksamheten framgångsrikt och att utveckla och utnyttja
framtida intressanta affärsmöjligheter.

“Turkcell har en imponerande historia och intressanta möjligheter. En
affär kommer att stärka båda Turkcells och TeliaSoneras framtida
utveckling“, säger Anders Igel, VD och koncernchef för TeliaSonera AB.Telefonkonferens
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i en
telefonkonferens tisdagen den 29 mars. Telefonkonferensen kommer att
hållas på engelska.
Datum: tisdagen den 29 mars, 2005
Tid: kl 15.00 (svensk tid), kl 16.00 (turkisk tid)
Telefonnummer: +44-(0)20-7162 0183
Uppge lösenord: TeliaSonera
Lyssna i efterhand till och med den 5 april: +44-(0)20-7031 40 64,kod 65
34 60

TeliaSonera
TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och
Baltikum. I slutet av december 2004 hade TeliaSonera 15,4 miljoner
mobila kunder (51,4 miljoner kunder inkl delägda bolag), 8,3 miljoner
fasttelefonikunder (8,9 miljoner kunder inkl delägda bolag) och 2,0
miljoner Internetkunder (2,1 miljoner kunder inkl delägda bolag).
TeliaSonera är även verksamt via delägda mobilbolag i Ryssland, Turkiet
och Eurasien. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen och
Helsingforsbörsen. Omsättning januari-december 2004 var 81,9 miljarder
SEK (9,08 miljarder EUR) och antalet anställda var vid årets slut
29 082.


2002 2003 2004
Nettoomsättning MSEK 80 979 81 772 81 937
EBITDA före engångsposter MSEK 25 457 30 690 30 196
Nettoresultat - 32 890 7 671 12 964
Antal mobiltelefonkunder (miljoner) 10,6 11,9 15,4
Antal fastnätskunder (miljoner) 8,3 8,1 8,3
Antal anställda vid årets slut 28 460 26 694 29 082
Turkcell
Turkcell är den ledande mobiloperatören i Turkiet med 23,4 miljoner
kunder per den 31 december 2004. Turkcell har även intressen i mobila
operatörer i Eurasien, på norra Cypern, i Ukraina. Turkcell är noterat
på Istanbulbörsen och är det enda turkiska företag som är noterat på New
York-börsen. Nettoomsättningen för de första nio månaderna 2004 uppgick
till 2 550 miljoner USD och antalet anställda var 5 062 vid årets slut
2003


2002 2003 Q1-Q3 2004
Nettoomsättning MUSD 1 974 2 459 2 550
EBITDA före engångsposter MUSD 761 1 036 1 293
Nettoresultat 102 754 685
Mobiltelefonkunder (miljoner) 15,7 19,0 23,4 (dec -04)
Antal anställda vid periodens 4 076 5 062 n/a
slut

De finansiella uppgifterna för Turkcell exkluderar avsättningar för
legala tvister
Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.

Det bör noteras att detta pressmeddelande förutsätter att den
överenskommelse som parterna har kommit överens om, kommer att leda till
en slutgiltig överenskommelse och att transaktionen som angivits i en
sådan överenskommelse slutförs. Fullgörandet av en sådan överenskommelse
är beroende av ”due diligence” och slutförandet av en sådan
överenskommelse är avhängigt av en mängd olika villkor, inklusive
regulatoriska och tredje parts medgivanden. Noteras bör också att ett
villkor för transaktionen är godkännande från Turkiets
aktiemarknadsnämnd vid mottagandet av en dispens från det obligatoriska
budförfarandet ”mandatory tender offer requirement”

Notera att valutakurserna 1 USD = 7,02 SEK har använts för
transaktionsrelaterade omräkning i detta pressmeddelande. Den
genomsnittliga valutakursen under 2004 om 1 USD = 7,34 SEK har använts
för omräkning av 2004 års
intäkter.
_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30