Den svenska och finska staten avser att sälja aktier i återköpserbjudandet

Återköpserbjudandet riktar sig inte till aktieägare i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan eller till personer vars deltagande i återköpserbjudandet kräver ytterligare information eller registreringsåtgärder eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk och finsk rätt. Kopior av detta pressmeddelande, prospektet och övriga handlingar upprättade i anledning av återköpserbjudandet kommer inte och får inte sändas per post eller på annat sätt distribueras eller skickas i eller till sådana länder och om så skulle ske kan anmälningssedlar från sådana länder komma att lämnas utan avseende.

Den 26 april 2005 beslöt TeliaSonera AB (publ) (”TeliaSonera”) att återköpa högst 187 009 282 aktier genom att erbjuda aktieägarna i TeliaSonera att till TeliaSonera sälja var 25:e aktie till ett pris om 55 kronor (ca 6,05 euro ) per aktie.

Den svenska och finska staten har förklarat att de på sedvanliga villkor och på de villkor som framgår av TeliaSoneras återköpserbjudande avser att delta i återköpserbjudandet i relation till sina nuvarande aktieinnehav. Den 31 december 2004 ägde den svenska och finska staten 2 118 278 261 respektive 641 800 230 aktier, vilket motsvarar 45,3 respektive 13,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30

1) Valutaomräkning från svenska kronor till euro har skett baserat på Finlands Banks månatliga genomsnittliga växelkurs EUR/SEK för mars 2005 om 9,0884. Det belopp i euro som kommer att utbetalas till aktieägare vars aktier är registrerade på ett finskt värdeandelskonto kommer dock att baseras på den växelkurs för EUR/SEK som gäller omkring den 1 juli 2005, dvs i nära anslutning till utbetalningsdagen i återköpserbjudandet.