TeliaSoneras återköpserbjudande – 55 kronor för var 25:e aktie

Återköpserbjudandet riktar sig inte till aktieägare i USA, Kanada,
Australien, Nya Zeeland och Japan eller till personer vars deltagande i
återköpserbjudandet kräver ytterligare information eller
registreringsåtgärder eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt
svensk och finsk rätt. Kopior av detta pressmeddelande, prospektet och
övriga handlingar upprättade i anledning av återköpserbjudandet kommer
inte och får inte sändas per post eller på annat sätt distribueras eller
skickas i eller till sådana länder och om så skulle ske kan
anmälningssedlar från sådana länder komma att lämnas utan avseende.TeliaSoneras återköpserbjudande – 55 kronor för var 25:e aktie

Styrelsen för TeliaSonera AB (publ) (”TeliaSonera”) beslöt den 26 april
2005 att utnyttja den ordinarie bolagsstämmans bemyndigande från den 26
april 2005 att återköpa högst 187 009 282 aktier genom att erbjuda
aktieägarna i TeliaSonera att till TeliaSonera sälja var 25:e aktie till
ett pris om 55 kronor (ca 6,05 euro[1]) per aktie, vilket motsvarar en
premie om ca 33,6 procent. Om återköpserbjudandet accepteras i sin
helhet kommer cirka 10,3 miljarder kronor att överföras till
aktieägarna.


Bakgrund och motiv

TeliaSoneras styrelse har utvärderat framtida kassaflöden och förväntad
utveckling av den finansiella ställningen. Starka kassaflöden och de
möjliga förvärv som kan förutses inom nuvarande geografiska marknader
tillåter bolaget att återföra 30 miljarder kronor till aktieägarna under
perioden 2005 – 2007 utöver ordinarie utdelning. Om attraktiva
investeringsmöjligheter uppstår kan detta belopp komma att ändras.
I enlighet med bedömningen ovan beslöt den ordinarie bolagsstämman den
26 april 2005 att bemyndiga styrelsen att återköpa högst 187 009 282
aktier för en kontant ersättning om totalt ca 10 miljarder kronor.Villkor

Baserat på den ordinarie bolagsstämmans bemyndigande beslöt styrelsen
den 26 april 2005 att genomföra ett återköpserbjudande med följande
villkor:
Aktieägarna i TeliaSonera erbjuds att till TeliaSonera sälja var
tjugofemte aktie mot en kontant betalning om 55 kronor (ca 6,05 euro1)
per aktie, vilket motsvarar en premie om ca 33,6 procent i förhållande
till den genomsnittliga volymviktade betalkursen på Stockholmsbörsen
under perioden 11 – 22 april 2005.[2] Om återköpserbjudandet accepteras
i sin helhet, kommer totalt 187 009 282 aktier, vilket motsvarar 4,0
procent av det totala antalet utestående aktier, att återköpas, och
10 286 miljoner kronor kommer att överföras till aktieägarna i
TeliaSonera i utbyte mot de återköpta aktierna. Aktieägarna erhåller en
säljrätt per innehavd aktie i TeliaSonera. Tjugofem säljrätter
berättigar till courtagefri försäljning av en aktie i TeliaSonera.
Säljrätterna kommer att noteras på Stockholmsbörsen och
Helsingforsbörsen under perioden 11 maj – 9 juni 2005.
Eftersom TeliaSonera erbjuder sig att köpa aktier till en premie i
förhållande till nuvarande marknadskurs, har säljrätterna ett ekonomiskt
värde som aktieägarna kan realisera genom att:

* utnyttja säljrätterna och sälja aktier i återköpserbjudandet, eller
* sälja säljrätterna, antingen courtagefritt i återköpserbjudandet,
eller på börsen. Aktieägarna har rätt att sälja upp till 12 500
säljrätter i det courtagefria försäljningsförfarandet. För de
säljrätter som försålts i det courtagefria försäljningsförfarandet
kommer ett genomsnittspris att beräknas och utbetalas kontant till
berättigade aktieägare.

Om en aktieägare väljer att sälja aktier och aktieinnehavet inte är
jämnt delbart med 25, kommer de överskjutande säljrätterna att säljas
courtagefritt.


TidsplanAvstämningsdag Aktieägare i TeliaSonera vars aktier är
registrerade hos svenska VPC eller på
ett finskt värdeandelskonto på
avstämningsdagen den 4 maj 2005
erhåller säljrätter. Sista dag för
handel i TeliaSonera-aktien inklusive
rätten att erhålla säljrätter är den 29
april 2005. TeliaSonera-aktien handlas
exklusive rätten att erhålla säljrätter
från och med den 2 maj 2005.
Prospekt/anbuds-handling Ett prospekt, en förtryckt
anmälningssedel och ett portofritt
svarskuvert kommer omkring den 10 maj
2005 att utsändas till de aktieägare
vars aktier i TeliaSonera är
direktregistrerade hos VPC den 4 maj
2005.
En anbudshandling kommer omkring den 10
maj 2005 att utsändas till de
aktieägare vars aktier är
direktregistrerade på ett finskt
värdeandelskonto den 4 maj 2005. De
flesta finska kontoförande instituten
kommer också att skicka en
anbudsblankett och anvisningar för
godkännande till dessa aktieägare.
Ifall aktieägaren inte får en
anbudsblankett eller anvisningar för
godkännande från sitt kontoförande
institut kan ett godkännande inlämnas
på Nordeas
förmögenhetsförvaltningskontor i
Finland.
Prospekt/anbudshandling kommer att
offentliggöras omkring den 6 maj 2005.
Anmälningsperiod för återköps- Anmälningsperioden för försäljning av
erbjudandet aktier i återköpserbjudandet är 11 maj
– 14 juni 2005. Anmälan om försäljning
av aktier i återköpserbjudandet, som
även inkluderar automatisk, courtagefri
försäljning av överskjutande
säljrätter, ska dock ske senast den 27
maj 2005.
Anmälningsperiod för courtagefri Anmälningsperioden för det courtagefria
försäljning av säljrätter försäljningsförfarandet av säljrätter
är 11 – 27 maj 2005.
Handel med säljrätter Handel med säljrätter sker på
Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen
under perioden 11 maj – 9 juni 2005.
Offentliggörande av utfall Utfallet i återköpserbjudandet kommer
att offentliggöras omkring den 23 juni
2005.
Utbetalningsdag Likvid för aktier som säljs i
återköpserbjudandet och säljrätter som
anmäls i det courtagefria
försäljningsförfarandet beräknas
utbetalas omkring den 4 juli 2005för
aktieägare som är direktregistrerade
hos VPC och omkring den 5 juli 2005 för
aktieägare som är direktregistrerade i
det finska värdeandelssystemet.
Finansiella effekter av återköpserbjudandet

De finansiella effekter som beskrivs nedan är beräknade utifrån
antagandet att återköpserbjudandet accepteras i sin helhet och att det
totala kontanta vederlaget för de återköpta aktierna minskar
TeliaSoneras likvida medel. Vid beräkning av den nettoresultateffekt som
uppkommer till följd av minskningen av likvida medel har antagits en
räntesats om 3,0 procent före skatt.
År 2004 uppgick TeliaSoneras nettoresultat till 12 964 miljoner kronor,
vilket motsvarar 2,77 kronor per aktie. Om återköpserbjudandet hade
genomförts den 1 januari 2004 skulle nettoresultatet ha minskat med 222
miljoner kronor till 12 742 miljoner kronor. Resultat per aktie skulle
dock ha ökat med 0,07 kronor till 2,84 kronor per aktie.
Den 31 december 2004 uppgick eget kapital till 121 656 miljoner kronor,
vilket motsvarar 26,02 kronor per aktie. Om återköpserbjudandet hade
genomförts den 31 december 2004 skulle eget kapital ha minskat till
111 370 miljoner kronor. Eget kapital per aktie skulle ha minskat till
24,81 kronor per aktie.


Exkluderade jurisdiktioner

Återköpserbjudandet riktas inte till aktieägare i USA, Kanada,
Australien, Nya Zeeland och Japan. TeliaSonera förbehåller sig rätten
att inte acceptera anmälningssedlar från aktieägare i sådana
jurisdiktioner. Om aktieägare i dessa jurisdiktioner erhåller
säljrätter, skall sådana aktieägare genom egen försorg sälja
säljrätterna på börsen för att kunna realisera ett eventuellt ekonomiskt
värde på återköpserbjudandet. TeliaSonera har ombesörjt att de
säljrätter som annars skulle ha distribuerats till aktieägare i
exkluderade jurisdiktioner vars aktier är registrerade hos VPC kommer
att avyttras genom Nordea Banks försorg varefter erhållen
försäljningslikvid kommer att distribueras till berättigade aktieägare.
Däremot kommer de aktieägare i exkluderade jurisdiktioner vars aktier är
direktregistrerade i det finska värdeandelssystemet att erhålla
säljrätterna på sina respektive värdeandelskonton och de finska
kontoförande instituten kommer att agera i enlighet med sina respektive
kundavtal rörande säljrätterna.Övrigt

TeliaSonera äger i dag inga egna aktier.[3]
Styrelsen avser att föreslå den ordinarie bolagsstämman 2006 att besluta
om indragning av återköpta aktier.Rådgivare

Nordea Corporate Finance är finansiell rådgivare till TeliaSonera i
samband med återköpserbjudandet.Bilaga

Villkor och anvisningar avsedda för innehavare av aktier som är
registrerade i det finska värdeandelssystemet.
_____________________________________________
För mer information om återköpserbjudandet kontakta:

Nordea Sverige, tel.:+46 (0)771 333 999, e-post:
teliasonera@teleperformance.se

Aktieägare i Finland, tel.:+358 (0)203 42 422 (lna/msa), e-post:
teliasonera@teleperformance.fi

Villkor och anvisningar förinnehavare av aktier som är registrerade i
det finska värdeandelssystemet

Nedanstående villkor och anvisningar är avsedda endast för innehavare av
aktier som är registrerade i det finska värdeandelssystemet som
upprätthålls av APK. Aktieägare som har sina aktier registrerade hos VPC
i Sverige ska iaktta de villkor och anvisningar som beskrivs i
anbudshandlingen som riktas till dessa aktieägare. Aktieägare som
innehar förvaltarregistrerade aktier ska iaktta de anvisningar som ges
av respektive förvaltare.

Avstämningsdag
Aktieägare i TeliaSonera vars aktier är registrerade på ett finskt
värdeandelskonto på avstämningsdagen den 4 maj 2005 erhåller säljrätter
i enlighet med Återköpserbjudandet. TeliaSonera-aktien handlas exklusive
rätten att erhålla säljrätter från och med den 2 maj 2005.

Anbudshandling och anbudsblankett
Anbudshandlingen sänds till de aktieägare vars innehav i TeliaSonera är
registrerat på ett finskt värdeandelskonto den 4 maj 2005. De flesta
finska kontoförande instituten kommer också att skicka en anbudsblankett
till dessa aktieägare. Ifall du inte får en anbudsblankett eller
anvisningar för godkännande från ditt kontoförande institut kan du lämna
in ditt godkännande på Nordeas förmögenhetsförvaltningskontor i Finland.

Säljrätter
För varje aktie i TeliaSonera erhålls en säljrätt. 25 säljrätter ger
rätt till försäljning av en aktie. Säljrätter förs in på aktieägarens
värdeandelskonto omkring den 6 maj 2005, varefter aktieägaren kan
kontrollera antalet erhållna säljrätter på ifrågavarande
värdeandelskonto hos sitt kontoförande institut.

Återköpspris för aktierna
I Återköpserbjudandet kommer 55 svenska kronor[4] att betalas för en
aktie i TeliaSonera. Ingen kommission kommer att utgå vid deltagande i
Återköpserbjudandet. Betalningen av återköpsbeloppet till APK-
registrerade aktieägare sker i euro. Valutaomräkningen utförs enligt
växelkursen mellan euro och svenska kronor uppskattningsvis den 1 juli
2005. Således fastställs det slutliga återköpsbeloppet i euro först då.
Svensk källskatt kommer att innehållas från återköpspriset för
aktieägare som har sitt skatterättsliga hemvist utanför Sverige.

Kommissionsfri försäljning av säljrätter
Alla innehavare av säljrätter som inte vill delta i Återköpserbjudandet
har möjlighet att sälja upp till 12 500 säljrätter kommissionsfritt.
Säljrätterna i det kommissionsfria försäljningsförfarandet kommer att
säljas av Nordea på Helsingfors Börs. Ett genomsnittspris kommer att
fastställas för alla säljrätter som säljs enligt detta förfarande.[5]
Samtliga aktieägare som säljer sina säljrätter i det kommissionsfria
försäljningsförfarandet kommer därmed att få samma pris per säljrätt
oavsett när under anbudsperioden som godkännandet lämnas in.

Handel med säljrätter
Som ett alternativ till det kommissionsfria försäljningsförfarandet kan
innehavare av säljrätter sälja säljrätterna på Helsingfors Börs.[6]
Handel med säljrätter på Helsingfors Börs äger rum under perioden 11 maj
– 9 juni 2005. Aktieägare som vill köpa eller sälja säljrätter på
Helsingfors Börs ska kontakta sin bank eller värdepappersförmedlare. I
sådana fall utgår normalt en kommission.

Godkännande
Aktieägare som vill godkänna Återköpserbjudandet (alternativ 1 nedan) –
med automatisk, kommissionsfri försäljning av överskjutande säljrätter
när detta är möjligt – eller som vill sälja säljrätterna i det
kommissionsfria försäljningsförfarandet[7] (alternativ 2 nedan) ska i
första hand lämna in sitt godkännande i enlighet med sitt kontoförande
instituts instruktioner. Godkännandet sker genom att anbudsblanketten
fylls i, undertecknas och returneras till det kontoförande institutet i
enlighet med detta instituts anvisningar i god tid före den sista dagen
för godkännande som gäller det valda alternativet. Skicka inte
godkännandet till TeliaSonera. Ifall du inte får en anbudsblankett eller
anvisningar för godkännande från ditt kontoförande institut kan du lämna
in ditt godkännande på Nordeas förmögenhetsförvaltningskontor i Finland.
Ett separat godkännande bör lämnas in för varje värdeandelskonto.
Godkännandet gäller samtliga säljrätter på ifrågavarande
värdeandelskonto vid tidpunkten för förverkligande av uppdraget, ifall
aktieägaren inte ger andra instruktioner.


Aktieägarna kan endast välja ettav följande två alternativ:

Godkännande av försäljning av aktier – Alternativ 1
Godkännande att delta i Återköpserbjudandet med automatisk,
kommissionsfri försäljning av överskjutande säljrätter[8] äger rum under
perioden 11–27 maj 2005. Godkännandet bör lämnas in i enlighet med det
kontoförande institutets anvisningar i god tid före den sista dagen för
godkännande för att säkerställa att godkännandet är Nordea eller det
ifrågavarande kontoförande institutet tillhanda senast den 27 maj 2005.
Godkännande att delta i Återköpserbjudandet med automatisk,
kommissionsfri försäljning av överskjutande säljrätter är bindande.

Godkännande att delta i Återköpserbjudandet utan försäljning av
överskjutande säljrätter äger rum under perioden 11 maj – 14 juni 2005.
Godkännandet bör lämnas in i enlighet med det kontoförande institutets
anvisningar i god tid före den sista dagen för godkännande för att
säkerställa att godkännandet är Nordea eller det ifrågavarande
kontoförande institutet tillhanda senast den 14 juni 2005. Godkännande
att delta i Återköpserbjudandet utan överskjutande säljrätter är
bindande efter den 14 juni 2005.

Godkännande av kommissionsfri försäljning av säljrätter – Alternativ 2
Godkännande att delta i den kommissionsfria försäljningen av säljrätter
sker under perioden 11–27 maj 2005. Godkännandet bör lämnas in i
enlighet med det kontoförande institutets anvisningar i god tid före den
sista dagen för godkännande så att godkännandet är Nordea eller det
ifrågavarande kontoförande institutet tillhanda senast den 27 maj 2005.
Godkännande att delta i detta förfarande är bindande och kan inte
återkallas.

Åtgärder efter godkännandet
Genom att godkänna Återköpserbjudandet eller försäljningen av säljrätter
i det kommissionsfria förfarandet ger du Nordea eller ditt kontoförande
institut fullmakt att genomföra försäljningen av TeliaSonera-aktierna i
Återköpserbjudandet till TeliaSonera eller försäljningen av säljrätter
av Nordea i det kommissionsfria försäljningsförfarandet, inklusive de
nödvändiga registreringarna på värdeandelskontot, och att överföra
äganderätten till sålda TeliaSonera-aktier till TeliaSonera mot
betalningen av återköpspriset samt överföra äganderätten till de sålda
säljrätterna i enlighet med villkoren för det kommissionsfria
försäljningsförfarandet.

Efter att ditt kontoförande institut mottagit och behandlat ett korrekt
godkännande för deltagande i Återköpserbjudandet kommer de TeliaSonera-
aktier som säljs och erforderligt antal säljrätter att avlägsnas från
ditt värdeandelskonto och tillfälliga aktier i TeliaSonera kommer att
registreras på ditt värdeandelskonto med en överlåtelsebegränsning. Det
är därför inte möjligt att sälja, överföra eller på annat sätt överlåta
de TeliaSonera-aktier, för vilkas del Återköpserbjudandet har godkänts,
erforderligt antal säljrätter eller de tillfälliga aktierna i
TeliaSonera efter godkännande av Återköpserbjudandet. Det beräknas ta
fem bankdagar att registrera godkännandet innan de tillfälliga aktierna
i TeliaSonera registreras på ditt värdeandelskonto. Under anbudsperioden
för Återköpserbjudandet och fram till betalning av återköpspriset
motsvarar varje tillfällig aktie i TeliaSonera en TeliaSonera-aktie och
har, med undantag för överlåtelsebegränsningen, samma rättigheter som en
TeliaSonera-aktie. Äganderätten till de sålda aktierna överförs till
TeliaSonera mot betalning av återköpspriset. Återköpspriset betalas mot
de tillfälliga aktierna i TeliaSonera, vilka kommer att avlägsnas från
ditt värdeandelskonto efter betalningen.

Efter att ditt kontoförande institut mottagit och behandlat ett korrekt
godkännande för deltagande i det kommissionsfria försäljningsförfarande
av säljrätter kommer de säljrätter som säljs att avlägsnas från ditt
värdeandelskonto och tillfälliga säljrätter kommer att registreras på
ditt värdeandelskonto med en överlåtelsebegränsning. Det är därför inte
möjligt att sälja, överföra, utnyttja eller på annat sätt överlåta
säljrätterna eller de tillfälliga säljrätterna i TeliaSonera efter
godkännande av det kommissionsfria försäljningsförfarandet av
säljrätter. Det beräknas ta fem bankdagar att registrera godkännandet
innan de tillfälliga säljrätterna i TeliaSonera registreras på ditt
värdeandelskonto. De tillfälliga säljrätterna i TeliaSonera berättigar
till erhållande av genomsnittspriset som definierats i villkor och
anvisningar för det kommissionsfria försäljningsförfarandet av
säljrätter. Betalningen av likvid enligt genomsnittspriset för
säljrätterna i det kommissionsfria försäljningsförfarandet av säljrätter
sker mot de tillfälliga säljrätterna i TeliaSonera, varefter de
tillfälliga säljrätterna i TeliaSonera avlägsnas från ditt
värdeandelskonto.

Felaktigt ifyllt eller försenat godkännande
Ofullständigt, felaktigt ifyllt eller försenat godkännande kan komma att
lämnas utan avseende, vilket innebär att ekonomiskt värde kan gå
förlorat. De kontoförande instituten kan ge egna anvisningar om hur de
kommer att behandla felaktigt inlämnade anbudsblanketter.

Outnyttjade säljrätter
Outnyttjade säljrätter kommer att vara ogiltiga och sakna värde efter
utgången av Återköpserbjudandets anbudsperiod och de kommer att
avlägsnas från värdeandelskonton efter annuleringen. Innehavare av
säljrätter har ingen möjlighet att få ersättning för det eventuella
ekonomiska värde som kan gå förlorat om godkännandet inlämnats felaktigt
eller inkommit efter ifrågavarande anbudsperiods utgång, eller med
anledning av att innehavaren ej sålt säljrätterna under den tid handel
pågått.

Rätt till återkallelse av godkännande
Aktieägare har endast rätt att återkalla ett inlämnat godkännande för
alternativet att sälja aktier i Återköpserbjudandet under förutsättning
att godkännandet inte innefattar överskjutande säljrätter. För att din
återkallelse ska vara giltig måste du lämna in ett skriftligt meddelande
om återkallelse, inklusive kontoinformation, till ditt kontoförande
institut eller ge din förvaltare (eller annan förmögenhetsförvaltare)
anvisningar om att lämna in ett skriftligt meddelande om återkallelse
till din förvaltares kontoförande institut, vilket ska vara tillhanda
senast kl. 16.00 finsk tid den 14 juni 2005. Det skriftliga meddelandet
om återkallelse måste lämnas in till det kontoförande institut till
vilket det ursprungliga godkännandet inlämnades. Ditt kontoförande
institut kan debitera en avgift för återkallelse enligt avtal mellan dig
och ditt kontoförande institut.

Godkännande av försäljning av aktier i Återköpserbjudandet med
automatisk, kommissionsfri försäljning av överskjutande säljrätter, samt
godkännande för deltagande i den kommissionsfria försäljningen av
säljrätter kan ej återkallas.

Rätt att förlänga anbudsperioden
TeliaSonera förbehåller sig rätten att förlänga anbudsperioden och att i
samband därmed besluta om utbetalningstidpunkt för de godkännanden som
tas emot under den förlängda anbudsperioden. Betalning för godkännanden
inlämnade under den ordinarie anbudsperioden kommer oavsett att ske
omkring den 5 juli 2005.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade kommer inte att få någon
anbudshandling eller något annat material som avser Återköpserbjudandet.
Godkännande ska i stället ske i enlighet med förvaltarens anvisningar.

Pantsatta aktier
Godkännande av Återköpserbjudandet eller den kommissionsfria
försäljningen av säljrätter som omfattar aktier eller säljrätter, vilka
är pantsatta eller vars överlåtelse på annat sätt begränsats,
förutsätter skriftligt samtycke av pantinnehavaren. Det är aktieägarens
ansvar att erhålla ett sådant samtycke.

Offentliggörande av utfall i Återköpserbjudandet
TeliaSonera beräknar att offentliggöra utfallet i Återköpserbjudandet
omkring den 23 juni 2005.

Likvid och betalning
Betalning för aktier som säljs av APK-registrerade aktieägare i
Återköpserbjudandet sker i euro och den förväntas ske omkring den 5 juli
2005 till det avkastningskonto som är anslutet till värdeandelskontot.
[9] Svensk källskatt kommer att innehållas från återköpspriset för
aktieägare som har sitt skatterättsliga hemvist utanför Sverige.

Betalningen av likvid enligt genomsnittspriset i den kommissionsfria
försäljningen till APK-registrerade innehavare av säljrätter sker i euro
omkring den 5 juli. Betalningen görs till det avkastningskonto som är
anslutet till värdeandelskontot.

APK-registrerade säljrätter
Säljrätterna kommer att inregistreras i det finska värdeandelssystemet
genom värdeandelskontolänken mellan APK och VPC. Information om
äganderätten till de APK-registrerade säljrätterna omfattas av
sekretessförpliktelsen i 29 § i den finska lagen om värdeandelssystemet
och är därför varken offentlig eller åtkomlig för Bolaget utan ett
undantag från denna sekretessförpliktelse. De säljrätter som registreras
och hanteras i det finska värdeandelssystemet kommer att omfattas av
villkoret att TeliaSonera och de relevanta myndigheterna ska ha rätt att
få information om ägandet till säljrätterna, utan hinder av den
sekretessförpliktelse som avses ovan, antingen direkt eller genom VPC.
APK ska ha rätt att tillhandahålla TeliaSonera och de relevanta
myndigheterna sådan information om innehavare av APK-registrerade
säljrätter i samma utsträckning som APK tillhandahåller finska bolag
sådan information enligt gällande lagar och förordningar, inklusive namn
på innehavare, kontaktadress och skatteinformation samt antalet
säljrätter som innehas av ägaren. Rätten att tillhandahålla, erhålla och
använda sådan information om äganderätt kommer att registreras av APK på
emissionskontot i enlighet med 27 § i den finska lagen om
värdeandelssystemet.

Frågor angående Återköpserbjudandet
Frågor angående Återköpserbjudandet kan ställas per telefon 0203-42422
(lna/msa) eller e-post:
teliasonera@teleperformance.fi. Kopior av anbudshandlingen kan beställas
per telefon eller e-post i enlighet med det ovanstående.
Anbudshandlingen finns också tillgänglig på www.teliasonera.se/ir och
www.nordea.fi/placera.
------------------------------------------------------------------------
[1] Valutaomräkning från svenska kronor till euro har skett baserat på
Finlands Banks månatliga genomsnittliga växelkurs EUR/SEK för mars 2005
om 9,0884. Det belopp i euro som kommer att utbetalas till aktieägare
vars aktier är registrerade på ett finskt värdeandelskonto kommer dock
att baseras på den växelkurs för EUR/SEK som gäller omkring den 1 juli
2005, dvs i nära anslutning till utbetalningsdagen i
återköpserbjudandet.
[2] Vid beräkning av premien har justering gjorts för ordinarie
utdelning om 1,20 kronor per aktie.
[3] TeliaSoneras pensionsstiftelser innehade 2 117 971 aktier i
TeliaSonera till ett marknadsvärde om cirka 84 miljoner kronor per den
31 december 2004.
[4] Ca 6,05 euro.
[5] Genomsnittspriset beräknas som summan av alla säljrätter som säljs
av Nordea på Stockholmsbörsen och Helsingfors Börs i det kommissionsfria
försäljningsförfarandet, dividerat med det totala antalet säljrätter som
säljs i detta förfarande. Likvid enligt genomsnittpriset i det
kommissionsfria försäljningsförfarandet betalas till de APK-registrerade
aktieägarna omkring den 5 juli 2005. Det finns inte någon garanti för
att en aktiv handel med säljrätterna kommer att utvecklas och
upprätthållas. I avsaknad av en aktiv handel i säljrätterna kan
säljrätterna bli svåra att sälja. Aktieägare bör därför noggrant
överväga vilket alternativ, som är mest ekonomiskt fördelaktigt.
[6] Handel med säljrätter äger också rum på Stockholmsbörsen under
perioden 11 maj – 9 juni 2005.
[7] Högst 12 500 säljrätter kan säljas i det kommissionsfria
försäljningsförfarandet. Säljrätter som överstiger detta antal kan
säljas på börsen. Aktieägare ska då kontakta sin bank eller
värdepappersförmedlare för att sälja dessa överstigande säljrätter (i
sådana fall utgår normalt en kommission).
[8] Upp till och med 24 säljrätter.
[9] Betalning av återköpspriset sker via VPC till APK i svenska kronor
omkring den 4 juli 2005, och därefter erlägger APK återköpspriset efter
valutaomräkningar i euro till APK-registrerade aktieägare omkring den 5
juli 2005. Valutaomräkningen utförs enligt växelkursen mellan euro och
svenska kronor omkring den 1 juli 2005.