TeliaSoneras återköpserbjudande – 55 kronor för var 25:e aktie

Återköpserbjudandet riktar sig inte till aktieägare i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan eller till personer vars deltagande i återköpserbjudandet kräver ytterligare information eller registreringsåtgärder eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk och finsk rätt. Kopior av detta pressmeddelande, prospektet och övriga handlingar upprättade i anledning av återköpserbjudandet kommer inte och får inte sändas per post eller på annat sätt distribueras eller skickas i eller till sådana länder och om så skulle ske kan anmälningssedlar från sådana länder komma att lämnas utan avseende.

Styrelsen för TeliaSonera AB (publ) (”TeliaSonera”) beslöt den 26 april 2005 att utnyttja den ordinarie bolagsstämmans bemyndigande från den 26 april 2005 att återköpa högst 187 009 282 aktier genom att erbjuda aktieägarna i TeliaSonera att till TeliaSonera sälja var 25:e aktie till ett pris om 55 kronor (ca 6,05 euro[1]) per aktie, vilket motsvarar en premie om ca 33,6 procent. Om återköpserbjudandet accepteras i sin helhet kommer cirka 10,3 miljarder kronor att överföras till aktieägarna.

Bakgrund och motiv
TeliaSoneras styrelse har utvärderat framtida kassaflöden och förväntad utveckling av den finansiella ställningen. Starka kassaflöden och de möjliga förvärv som kan förutses inom nuvarande geografiska marknader tillåter bolaget att återföra 30 miljarder kronor till aktieägarna under perioden 2005 – 2007 utöver ordinarie utdelning. Om attraktiva investeringsmöjligheter uppstår kan detta belopp komma att ändras.

I enlighet med bedömningen ovan beslöt den ordinarie bolagsstämman den 26 april 2005 att bemyndiga styrelsen att återköpa högst 187 009 282 aktier för en kontant ersättning om totalt ca 10 miljarder kronor.Villkor
Baserat på den ordinarie bolagsstämmans bemyndigande beslöt styrelsen den 26 april 2005 att genomföra ett återköpserbjudande med följande villkor:

Aktieägarna i TeliaSonera erbjuds att till TeliaSonera sälja var tjugofemte aktie mot en kontant betalning om 55 kronor (ca 6,05 euro1) per aktie, vilket motsvarar en premie om ca 33,6 procent i förhållande till den genomsnittliga volymviktade betalkursen på Stockholmsbörsen under perioden 11 – 22 april 2005.[2] Om återköpserbjudandet accepteras i sin helhet, kommer totalt 187 009 282 aktier, vilket motsvarar 4,0 procent av det totala antalet utestående aktier, att återköpas, och 10 286 miljoner kronor kommer att överföras till aktieägarna i TeliaSonera i utbyte mot de återköpta aktierna. Aktieägarna erhåller en säljrätt per innehavd aktie i TeliaSonera. Tjugofem säljrätter berättigar till courtagefri försäljning av en aktie i TeliaSonera. Säljrätterna kommer att noteras på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen under perioden 11 maj – 9 juni 2005.

Eftersom TeliaSonera erbjuder sig att köpa aktier till en premie i förhållande till nuvarande marknadskurs, har säljrätterna ett ekonomiskt värde som aktieägarna kan realisera genom att:

utnyttja säljrätterna och sälja aktier i återköpserbjudandet, eller
sälja säljrätterna, antingen courtagefritt i återköpserbjudandet, eller på börsen. Aktieägarna har rätt att sälja upp till 12 500 säljrätter i det courtagefria försäljningsförfarandet. För de säljrätter som försålts i det courtagefria försäljningsförfarandet kommer ett genomsnittspris att beräknas och utbetalas kontant till berättigade aktieägare.
Om en aktieägare väljer att sälja aktier och aktieinnehavet inte är jämnt delbart med 25, kommer de överskjutande säljrätterna att säljas courtagefritt.

Tidsplan

Avstämningsdag
Aktieägare i TeliaSonera vars aktier är registrerade hos svenska VPC eller på ett finskt värdeandelskonto på avstämningsdagen den 4 maj 2005 erhåller säljrätter. Sista dag för handel i TeliaSonera-aktien inklusive rätten att erhålla säljrätter är den 29 april 2005. TeliaSonera-aktien handlas exklusive rätten att erhålla säljrätter från och med den 2 maj 2005.

Prospekt/anbuds-handling
Ett prospekt, en förtryckt anmälningssedel och ett portofritt svarskuvert kommer omkring den 10 maj 2005 att utsändas till de aktieägare vars aktier i TeliaSonera är direktregistrerade hos VPC den 4 maj 2005.

En anbudshandling kommer omkring den 10 maj 2005 att utsändas till de aktieägare vars aktier är direktregistrerade på ett finskt värdeandelskonto den 4 maj 2005. De flesta finska kontoförande instituten kommer också att skicka en anbudsblankett och anvisningar för godkännande till dessa aktieägare. Ifall aktieägaren inte får en anbudsblankett eller anvisningar för godkännande från sitt kontoförande institut kan ett godkännande inlämnas på Nordeas förmögenhetsförvaltningskontor i Finland.

Prospekt/anbudshandling kommer att offentliggöras omkring den 6 maj 2005.

Anmälningsperiod för återköps-erbjudandet
Anmälningsperioden för försäljning av aktier i återköpserbjudandet är 11 maj – 14 juni 2005. Anmälan om försäljning av aktier i återköpserbjudandet, som även inkluderar automatisk, courtagefri försäljning av överskjutande säljrätter, ska dock ske senast den 27 maj 2005.

Anmälningsperiod för courtagefri försäljning av säljrätter
Anmälningsperioden för det courtagefria försäljningsförfarandet av säljrätter är 11 – 27 maj 2005.

Handel med säljrätter
Handel med säljrätter sker på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen under perioden 11 maj – 9 juni 2005.

Offentliggörande av utfall
Utfallet i återköpserbjudandet kommer att offentliggöras omkring den 23 juni 2005.

Utbetalningsdag
Likvid för aktier som säljs i återköpserbjudandet och säljrätter som anmäls i det courtagefria försäljningsförfarandet beräknas utbetalas omkring den 4 juli 2005 för aktieägare som är direktregistrerade hos VPC och omkring den 5 juli 2005 för aktieägare som är direktregistrerade i det finska värdeandelssystemet.Finansiella effekter av återköpserbjudandet
De finansiella effekter som beskrivs nedan är beräknade utifrån antagandet att återköpserbjudandet accepteras i sin helhet och att det totala kontanta vederlaget för de återköpta aktierna minskar TeliaSoneras likvida medel. Vid beräkning av den nettoresultateffekt som uppkommer till följd av minskningen av likvida medel har antagits en räntesats om 3,0 procent före skatt.

År 2004 uppgick TeliaSoneras nettoresultat till 12 964 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,77 kronor per aktie. Om återköpserbjudandet hade genomförts den 1 januari 2004 skulle nettoresultatet ha minskat med 222 miljoner kronor till 12 742 miljoner kronor. Resultat per aktie skulle dock ha ökat med 0,07 kronor till 2,84 kronor per aktie.

Den 31 december 2004 uppgick eget kapital till 121 656 miljoner kronor, vilket motsvarar 26,02 kronor per aktie. Om återköpserbjudandet hade genomförts den 31 december 2004 skulle eget kapital ha minskat till 111 370 miljoner kronor. Eget kapital per aktie skulle ha minskat till 24,81 kronor per aktie.Exkluderade jurisdiktioner
Återköpserbjudandet riktas inte till aktieägare i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan. TeliaSonera förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningssedlar från aktieägare i sådana jurisdiktioner. Om aktieägare i dessa jurisdiktioner erhåller säljrätter, skall sådana aktieägare genom egen försorg sälja säljrätterna på börsen för att kunna realisera ett eventuellt ekonomiskt värde på återköpserbjudandet. TeliaSonera har ombesörjt att de säljrätter som annars skulle ha distribuerats till aktieägare i exkluderade jurisdiktioner vars aktier är registrerade hos VPC kommer att avyttras genom Nordea Banks försorg varefter erhållen försäljningslikvid kommer att distribueras till berättigade aktieägare. Däremot kommer de aktieägare i exkluderade jurisdiktioner vars aktier är direktregistrerade i det finska värdeandelssystemet att erhålla säljrätterna på sina respektive värdeandelskonton och de finska kontoförande instituten kommer att agera i enlighet med sina respektive kundavtal rörande säljrätterna.


Övrigt
TeliaSonera äger i dag inga egna aktier.[3]

Styrelsen avser att föreslå den ordinarie bolagsstämman 2006 att besluta om indragning av återköpta aktier.Rådgivare
Nordea Corporate Finance är finansiell rådgivare till TeliaSonera i samband med återköpserbjudandet.
Bilaga
Villkor och anvisningar avsedda för innehavare av aktier som är registrerade i det finska värdeandelssystemet.

För mer information om återköpserbjudandet kontakta:
Nordea Sverige, tel.: +46 (0)771 333 999, e-post: teliasonera@teleperformance.se
Aktieägare i Finland, tel.: +358 (0)203 42 422 (lna/msa), e-post: teliasonera@teleperformance.fi
Villkor och anvisningar för innehavare av aktier som är registrerade i det finska värdeandelssystemet
Nedanstående villkor och anvisningar är avsedda endast för innehavare av aktier som är registrerade i det finska värdeandelssystemet som upprätthålls av APK. Aktieägare som har sina aktier registrerade hos VPC i Sverige ska iaktta de villkor och anvisningar som beskrivs i anbudshandlingen som riktas till dessa aktieägare. Aktieägare som innehar förvaltarregistrerade aktier ska iaktta de anvisningar som ges av respektive förvaltare.Avstämningsdag
Aktieägare i TeliaSonera vars aktier är registrerade på ett finskt värdeandelskonto på avstämningsdagen den 4 maj 2005 erhåller säljrätter i enlighet med Återköpserbjudandet. TeliaSonera-aktien handlas exklusive rätten att erhålla säljrätter från och med den 2 maj 2005.Anbudshandling och anbudsblankett
Anbudshandlingen sänds till de aktieägare vars innehav i TeliaSonera är registrerat på ett finskt värdeandelskonto den 4 maj 2005. De flesta finska kontoförande instituten kommer också att skicka en anbudsblankett till dessa aktieägare. Ifall du inte får en anbudsblankett eller anvisningar för godkännande från ditt kontoförande institut kan du lämna in ditt godkännande på Nordeas förmögenhetsförvaltningskontor i Finland.Säljrätter
För varje aktie i TeliaSonera erhålls en säljrätt. 25 säljrätter ger rätt till försäljning av en aktie. Säljrätter förs in på aktieägarens värdeandelskonto omkring den 6 maj 2005, varefter aktieägaren kan kontrollera antalet erhållna säljrätter på ifrågavarande värdeandelskonto hos sitt kontoförande institut.Återköpspris för aktierna
I Återköpserbjudandet kommer 55 svenska kronor[4] att betalas för en aktie i TeliaSonera. Ingen kommission kommer att utgå vid deltagande i Återköpserbjudandet. Betalningen av återköpsbeloppet till APK-registrerade aktieägare sker i euro. Valutaomräkningen utförs enligt växelkursen mellan euro och svenska kronor uppskattningsvis den 1 juli 2005. Således fastställs det slutliga återköpsbeloppet i euro först då. Svensk källskatt kommer att innehållas från återköpspriset för aktieägare som har sitt skatterättsliga hemvist utanför Sverige.Kommissionsfri försäljning av säljrätter
Alla innehavare av säljrätter som inte vill delta i Återköpserbjudandet har möjlighet att sälja upp till 12 500 säljrätter kommissionsfritt. Säljrätterna i det kommissionsfria försäljningsförfarandet kommer att säljas av Nordea på Helsingfors Börs. Ett genomsnittspris kommer att fastställas för alla säljrätter som säljs enligt detta förfarande.[5] Samtliga aktieägare som säljer sina säljrätter i det kommissionsfria försäljningsförfarandet kommer därmed att få samma pris per säljrätt oavsett när under anbudsperioden som godkännandet lämnas in.

Handel med säljrätter
Som ett alternativ till det kommissionsfria försäljningsförfarandet kan innehavare av säljrätter sälja säljrätterna på Helsingfors Börs.[6] Handel med säljrätter på Helsingfors Börs äger rum under perioden 11 maj – 9 juni 2005. Aktieägare som vill köpa eller sälja säljrätter på Helsingfors Börs ska kontakta sin bank eller värdepappersförmedlare. I sådana fall utgår normalt en kommission.

Godkännande
Aktieägare som vill godkänna Återköpserbjudandet (alternativ 1 nedan) – med automatisk, kommissionsfri försäljning av överskjutande säljrätter när detta är möjligt – eller som vill sälja säljrätterna i det kommissionsfria försäljningsförfarandet[7] (alternativ 2 nedan) ska i första hand lämna in sitt godkännande i enlighet med sitt kontoförande instituts instruktioner. Godkännandet sker genom att anbudsblanketten fylls i, undertecknas och returneras till det kontoförande institutet i enlighet med detta instituts anvisningar i god tid före den sista dagen för godkännande som gäller det valda alternativet. Skicka inte godkännandet till TeliaSonera. Ifall du inte får en anbudsblankett eller anvisningar för godkännande från ditt kontoförande institut kan du lämna in ditt godkännande på Nordeas förmögenhetsförvaltningskontor i Finland.

Ett separat godkännande bör lämnas in för varje värdeandelskonto. Godkännandet gäller samtliga säljrätter på ifrågavarande värdeandelskonto vid tidpunkten för förverkligande av uppdraget, ifall aktieägaren inte ger andra instruktioner.

Aktieägarna kan endast välja ett av följande två alternativ:

Godkännande av försäljning av aktier – Alternativ 1
Godkännande att delta i Återköpserbjudandet med automatisk, kommissionsfri försäljning av överskjutande säljrätter[8] äger rum under perioden 11–27 maj 2005. Godkännandet bör lämnas in i enlighet med det kontoförande institutets anvisningar i god tid före den sista dagen för godkännande för att säkerställa att godkännandet är Nordea eller det ifrågavarande kontoförande institutet tillhanda senast den 27 maj 2005. Godkännande att delta i Återköpserbjudandet med automatisk, kommissionsfri försäljning av överskjutande säljrätter är bindande.

Godkännande att delta i Återköpserbjudandet utan försäljning av överskjutande säljrätter äger rum under perioden 11 maj – 14 juni 2005. Godkännandet bör lämnas in i enlighet med det kontoförande institutets anvisningar i god tid före den sista dagen för godkännande för att säkerställa att godkännandet är Nordea eller det ifrågavarande kontoförande institutet tillhanda senast den 14 juni 2005. Godkännande att delta i Återköpserbjudandet utan överskjutande säljrätter är bindande efter den 14 juni 2005.

Godkännande av kommissionsfri försäljning av säljrätter – Alternativ 2
Godkännande att delta i den kommissionsfria försäljningen av säljrätter sker under perioden 11–27 maj 2005. Godkännandet bör lämnas in i enlighet med det kontoförande institutets anvisningar i god tid före den sista dagen för godkännande så att godkännandet är Nordea eller det ifrågavarande kontoförande institutet tillhanda senast den 27 maj 2005. Godkännande att delta i detta förfarande är bindande och kan inte återkallas.Åtgärder efter godkännandet
Genom att godkänna Återköpserbjudandet eller försäljningen av säljrätter i det kommissionsfria förfarandet ger du Nordea eller ditt kontoförande institut fullmakt att genomföra försäljningen av TeliaSonera-aktierna i Återköpserbjudandet till TeliaSonera eller försäljningen av säljrätter av Nordea i det kommissionsfria försäljningsförfarandet, inklusive de nödvändiga registreringarna på värdeandelskontot, och att överföra äganderätten till sålda TeliaSonera-aktier till TeliaSonera mot betalningen av återköpspriset samt överföra äganderätten till de sålda säljrätterna i enlighet med villkoren för det kommissionsfria försäljningsförfarandet.Efter att ditt kontoförande institut mottagit och behandlat ett korrekt godkännande för deltagande i Återköpserbjudandet kommer de TeliaSonera-aktier som säljs och erforderligt antal säljrätter att avlägsnas från ditt värdeandelskonto och tillfälliga aktier i TeliaSonera kommer att registreras på ditt värdeandelskonto med en överlåtelsebegränsning. Det är därför inte möjligt att sälja, överföra eller på annat sätt överlåta de TeliaSonera-aktier, för vilkas del Återköpserbjudandet har godkänts, erforderligt antal säljrätter eller de tillfälliga aktierna i TeliaSonera efter godkännande av Återköpserbjudandet. Det beräknas ta fem bankdagar att registrera godkännandet innan de tillfälliga aktierna i TeliaSonera registreras på ditt värdeandelskonto. Under anbudsperioden för Återköpserbjudandet och fram till betalning av återköpspriset motsvarar varje tillfällig aktie i TeliaSonera en TeliaSonera-aktie och har, med undantag för överlåtelsebegränsningen, samma rättigheter som en TeliaSonera-aktie. Äganderätten till de sålda aktierna överförs till TeliaSonera mot betalning av återköpspriset. Återköpspriset betalas mot de tillfälliga aktierna i TeliaSonera, vilka kommer att avlägsnas från ditt värdeandelskonto efter betalningen.Efter att ditt kontoförande institut mottagit och behandlat ett korrekt godkännande för deltagande i det kommissionsfria försäljningsförfarande av säljrätter kommer de säljrätter som säljs att avlägsnas från ditt värdeandelskonto och tillfälliga säljrätter kommer att registreras på ditt värdeandelskonto med en överlåtelsebegränsning. Det är därför inte möjligt att sälja, överföra, utnyttja eller på annat sätt överlåta säljrätterna eller de tillfälliga säljrätterna i TeliaSonera efter godkännande av det kommissionsfria försäljningsförfarandet av säljrätter. Det beräknas ta fem bankdagar att registrera godkännandet innan de tillfälliga säljrätterna i TeliaSonera registreras på ditt värdeandelskonto. De tillfälliga säljrätterna i TeliaSonera berättigar till erhållande av genomsnittspriset som definierats i villkor och anvisningar för det kommissionsfria försäljningsförfarandet av säljrätter. Betalningen av likvid enligt genomsnittspriset för säljrätterna i det kommissionsfria försäljningsförfarandet av säljrätter sker mot de tillfälliga säljrätterna i TeliaSonera, varefter de tillfälliga säljrätterna i TeliaSonera avlägsnas från ditt värdeandelskonto.Felaktigt ifyllt eller försenat godkännande
Ofullständigt, felaktigt ifyllt eller försenat godkännande kan komma att lämnas utan avseende, vilket innebär att ekonomiskt värde kan gå förlorat. De kontoförande instituten kan ge egna anvisningar om hur de kommer att behandla felaktigt inlämnade anbudsblanketter.Outnyttjade säljrätter
Outnyttjade säljrätter kommer att vara ogiltiga och sakna värde efter utgången av Återköpserbjudandets anbudsperiod och de kommer att avlägsnas från värdeandelskonton efter annuleringen. Innehavare av säljrätter har ingen möjlighet att få ersättning för det eventuella ekonomiska värde som kan gå förlorat om godkännandet inlämnats felaktigt eller inkommit efter ifrågavarande anbudsperiods utgång, eller med anledning av att innehavaren ej sålt säljrätterna under den tid handel pågått.Rätt till återkallelse av godkännande
Aktieägare har endast rätt att återkalla ett inlämnat godkännande för alternativet att sälja aktier i Återköpserbjudandet under förutsättning att godkännandet inte innefattar överskjutande säljrätter. För att din återkallelse ska vara giltig måste du lämna in ett skriftligt meddelande om återkallelse, inklusive kontoinformation, till ditt kontoförande institut eller ge din förvaltare (eller annan förmögenhetsförvaltare) anvisningar om att lämna in ett skriftligt meddelande om återkallelse till din förvaltares kontoförande institut, vilket ska vara tillhanda senast kl. 16.00 finsk tid den 14 juni 2005. Det skriftliga meddelandet om återkallelse måste lämnas in till det kontoförande institut till vilket det ursprungliga godkännandet inlämnades. Ditt kontoförande institut kan debitera en avgift för återkallelse enligt avtal mellan dig och ditt kontoförande institut.Godkännande av försäljning av aktier i Återköpserbjudandet med automatisk, kommissionsfri försäljning av överskjutande säljrätter, samt godkännande för deltagande i den kommissionsfria försäljningen av säljrätter kan ej återkallas.

Rätt att förlänga anbudsperioden
TeliaSonera förbehåller sig rätten att förlänga anbudsperioden och att i samband därmed besluta om utbetalningstidpunkt för de godkännanden som tas emot under den förlängda anbudsperioden. Betalning för godkännanden inlämnade under den ordinarie anbudsperioden kommer oavsett att ske omkring den 5 juli 2005.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade kommer inte att få någon anbudshandling eller något annat material som avser Återköpserbjudandet. Godkännande ska i stället ske i enlighet med förvaltarens anvisningar.Pantsatta aktier
Godkännande av Återköpserbjudandet eller den kommissionsfria försäljningen av säljrätter som omfattar aktier eller säljrätter, vilka är pantsatta eller vars överlåtelse på annat sätt begränsats, förutsätter skriftligt samtycke av pantinnehavaren. Det är aktieägarens ansvar att erhålla ett sådant samtycke.

Offentliggörande av utfall i Återköpserbjudandet
TeliaSonera beräknar att offentliggöra utfallet i Återköpserbjudandet omkring den 23 juni 2005.

Likvid och betalning
Betalning för aktier som säljs av APK-registrerade aktieägare i Återköpserbjudandet sker i euro och den förväntas ske omkring den 5 juli 2005 till det avkastningskonto som är anslutet till värdeandelskontot.[9] Svensk källskatt kommer att innehållas från återköpspriset för aktieägare som har sitt skatterättsliga hemvist utanför Sverige.

Betalningen av likvid enligt genomsnittspriset i den kommissionsfria försäljningen till APK-registrerade innehavare av säljrätter sker i euro omkring den 5 juli. Betalningen görs till det avkastningskonto som är anslutet till värdeandelskontot.

APK-registrerade säljrätter
Säljrätterna kommer att inregistreras i det finska värdeandelssystemet genom värdeandelskontolänken mellan APK och VPC. Information om äganderätten till de APK-registrerade säljrätterna omfattas av sekretessförpliktelsen i 29 § i den finska lagen om värdeandelssystemet och är därför varken offentlig eller åtkomlig för Bolaget utan ett undantag från denna sekretessförpliktelse. De säljrätter som registreras och hanteras i det finska värdeandelssystemet kommer att omfattas av villkoret att TeliaSonera och de relevanta myndigheterna ska ha rätt att få information om ägandet till säljrätterna, utan hinder av den sekretessförpliktelse som avses ovan, antingen direkt eller genom VPC. APK ska ha rätt att tillhandahålla TeliaSonera och de relevanta myndigheterna sådan information om innehavare av APK-registrerade säljrätter i samma utsträckning som APK tillhandahåller finska bolag sådan information enligt gällande lagar och förordningar, inklusive namn på innehavare, kontaktadress och skatteinformation samt antalet säljrätter som innehas av ägaren. Rätten att tillhandahålla, erhålla och använda sådan information om äganderätt kommer att registreras av APK på emissionskontot i enlighet med 27 § i den finska lagen om värdeandelssystemet.Frågor angående Återköpserbjudandet

Frågor angående Återköpserbjudandet kan ställas per telefon 0203-42422 (lna/msa) eller e-post:

teliasonera@teleperformance.fi. Kopior av anbudshandlingen kan beställas per telefon eller e-post i enlighet med det ovanstående. Anbudshandlingen finns också tillgänglig på www.teliasonera.se/ir och www.nordea.fi/placera.

[1] Valutaomräkning från svenska kronor till euro har skett baserat på Finlands Banks månatliga genomsnittliga växelkurs EUR/SEK för mars 2005 om 9,0884. Det belopp i euro som kommer att utbetalas till aktieägare vars aktier är registrerade på ett finskt värdeandelskonto kommer dock att baseras på den växelkurs för EUR/SEK som gäller omkring den 1 juli 2005, dvs i nära anslutning till utbetalningsdagen i återköpserbjudandet.

[2] Vid beräkning av premien har justering gjorts för ordinarie utdelning om 1,20 kronor per aktie.

[3] TeliaSoneras pensionsstiftelser innehade 2 117 971 aktier i TeliaSonera till ett marknadsvärde om cirka 84 miljoner kronor per den 31 december 2004.

[4] Ca 6,05 euro.

[5] Genomsnittspriset beräknas som summan av alla säljrätter som säljs av Nordea på Stockholmsbörsen och Helsingfors Börs i det kommissionsfria försäljningsförfarandet, dividerat med det totala antalet säljrätter som säljs i detta förfarande. Likvid enligt genomsnittpriset i det kommissionsfria försäljningsförfarandet betalas till de APK-registrerade aktieägarna omkring den 5 juli 2005. Det finns inte någon garanti för att en aktiv handel med säljrätterna kommer att utvecklas och upprätthållas. I avsaknad av en aktiv handel i säljrätterna kan säljrätterna bli svåra att sälja. Aktieägare bör därför noggrant överväga vilket alternativ, som är mest ekonomiskt fördelaktigt.

[6] Handel med säljrätter äger också rum på Stockholmsbörsen under perioden 11 maj – 9 juni 2005.

[7] Högst 12 500 säljrätter kan säljas i det kommissionsfria försäljningsförfarandet. Säljrätter som överstiger detta antal kan säljas på börsen. Aktieägare ska då kontakta sin bank eller värdepappersförmedlare för att sälja dessa överstigande säljrätter (i sådana fall utgår normalt en kommission).

[8] Upp till och med 24 säljrätter.

[9] Betalning av återköpspriset sker via VPC till APK i svenska kronor omkring den 4 juli 2005, och därefter erlägger APK återköpspriset efter valutaomräkningar i euro till APK-registrerade aktieägare omkring den 5 juli 2005. Valutaomräkningen utförs enligt växelkursen mellan euro och svenska kronor omkring den 1 juli 2005.