TeliaSoneras ordinarie bolagsstämma 26 april 2005

Vid dagens ordinarie bolagsstämma i TeliaSonera AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkningen för 2004.

Bolagsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 1,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 29 april 2005. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning sändas ut från VPC onsdagen den 4 maj 2005.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.

Ordinarie ledamöterna Carl Bennet, Eva Liljeblom, Lennart Låftman, Sven-Christer Nilsson, Timo Peltola, Paul Smits, Caroline Sundewall och Tom von Weymarn omvaldes.

Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 750.000 kronor, vice ordförande 550.000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter 400.000 kronor. Dessa arvoden är oförändrade. Därutöver föreslås ersättning till ordföranden i styrelsens revisionskommitté med 150.000 kronor (tidigare 75.000) och till övriga ledamöter av revisionskommittén med 100.000 kronor (tidigare 50.000) samt ersättning till ordföranden i styrelsens ersättningskommitté med 40.000 kronor (tidigare noll) och till övriga ledamöter av ersättningskommittén med 20.000 kronor (tidigare noll).

Tom von Weymarn and Carl Bennet återvaldes till ordförande respektive vice ordförande i styrelsen.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om återköp av högst 4 % av det totala antalet utestående aktier (innebärande att högst 187.009.282 aktier kan återköpas), medförande en utbetalning om högst cirka 10 miljarder kronor.

Bolagsstämman beslutade att moderbolagets överkursfond, som ingår i bundet eget kapital, skall nedsättas med 52.681.266.270 kronor och att beloppet skall överföras till en fri fond. Beslutet är villkorat av tingsrättens tillstånd.

Bolagsstämman beslutade att inrätta en nomineringskommitté (bestående av fyra ledamöter representerande de fyra röstmässigt största aktieägarna som vill delta, styrelsens ordförande och två övriga ledamöter vilka skall kunna utses direkt av valberedningen) och att Eva Halvarsson (Svenska staten), Samuli Haapasalo (Finska staten), KG Lindvall (Robur) och Björn Lind (SEB) tillsammans med styrelsens ordförande skall ingå i nomineringskommittén.


Uttalanden av framtidskaraktär

Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.