Cukurova har inte undertecknat avtal om aktier i Turkcell Holding

Cukurova har inte undertecknat det förhandlade slutliga köpeavtalet med TeliaSonera om försäljningen av samtliga sina aktier i Turkcell Holding. TeliaSonera avser att vidta rättsliga åtgärder.

Den 25 mars 2005 offentliggjordes ett avtal enligt vilket Cukurova accepterade att sälja samtliga sina aktier i Turkcell Holding till TeliaSonera. Enligt avtalet var transaktionens genomförande villkorad av ytterligare due diligence samt överenskommelse om slutligt köpeavtal. Avtalet innehöll också en tidsfrist till den 23 maj för slutförande av det slutliga köpeavtalet. Denna tidsfrist har nu löpt ut.

I slutet av mars kom parterna överens om alla väsentliga delar i det slutliga köpeavtalet och TeliaSonera har genomfört due diligence. Även om Cukurova inte har undertecknat detta slutliga köpeavtal anser TeliaSonera att Cukurova fortfarande är bundet att fullfölja transaktionen. Enligt överenskommelsen skulle vardera parten med ärligt uppsåt agera efter bästa förmåga för att slutföra due diligence och köpeavtalet. Enligt TeliaSonera har Cukorova inte agerat på sådant sätt. TeliaSonera avser att vidta rättsliga åtgärder för att bevaka sina rättigheter.

Avtalet rörande Cukurovas accept av TeliaSoneras förslag om att förvärva en andel om 27,0 procent i Turkcell för 3,1 miljarder USD (23 miljarder SEK) godkändes på Turkcells bolagsstämma den 29 april, 2005 med 99,55 procents röstandel. TeliaSonera har varit och är fortfarande beredd att slutföra en transaktion.