Återköpserbjudande genomförd med närmare 99 procents anslutningsgrad

Återköpserbjudandet riktar sig inte till aktieägare i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan eller till personer vars deltagande i återköpserbjudandet kräver ytterligare information eller registreringsåtgärder eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk och finsk rätt. Kopior av detta pressmeddelande, prospektet och övriga handlingar upprättade i anledning av återköpserbjudandet kommer inte och får inte sändas per post eller på annat sätt distribueras eller skickas i eller till sådana länder och om så skulle ske kan anmälningssedlar från sådana länder komma att lämnas utan avseende.

TeliaSoneras återköpserbjudande är nu genomförd. Anslutningsgraden i återköpsprogrammet var hög. 98,8 procent av de över 187 miljoner aktier som omfattades av erbjudandet har återköpts av TeliaSonera. Därmed har TeliaSonera betalat ut 10 miljarder kronor till aktieägarna utöver den ordinarie utdelningen.

- Anslutningsgraden på närmare 99 procent är högre än genomsnittet för den här typen av återköpsprogram i Sverige. Därigenom har vi kunnat uppfylla vårt löfte att återföra 10 miljarder kronor till våra aktieägare, säger TeliaSoneras VD och koncernchef Anders Igel.

- Vi är däremot mindre nöjda med att omkring 200 000 mindre aktieägare inte deltog i återköpserbjudandet, varken genom att sälja aktier eller säljrätter. Detta kommer att tas med i bedömningen när vi i framtiden fattar beslut om att återföra kapital till våra aktieägare.

Anslutning i återköpserbjudandet
Den 26 april 2005 beslutade TeliaSoneras styrelse att återköpa högst 187 009 282 aktier, vilket motsvarar 4,0 procent av det totala antalet utestående aktier, genom att erbjuda aktieägarna i TeliaSonera att till TeliaSonera sälja var 25:e aktie mot kontant betalning om 55 kronor (ca EUR 5,98[1]) per aktie. Anmälningsperioden för att acceptera återköpserbjudandet avslutades den 14 juni 2005. Under anmälningsperioden har 184 774 856 aktier lämnats in i återköpserbjudandet, vilket motsvarar en anslutningsgrad om 98,8 procent. Totalt kommer 10 163 miljoner kronor (EUR 1 105 miljoner1) att överföras till aktieägarna i TeliaSonera i utbyte mot de återköpta aktierna.

Likvid för de aktier som återköpts beräknas utbetalas omkring den 4 juli 2005 för aktieägare som är direktregistrerade hos VPC och omkring den 5 juli 2005 för aktieägare som är direktregistrerade i det finska värdeandelssystemet.

Courtagefria försäljningsförfarandet
Genomsnittspriset för säljrätter som lämnats in i det courtagefria försäljningsförfarandet uppgick till 0,6782 kronor (EUR 0,0737[2]). Betalning för säljrätter som lämnats in i det courtagefria försäljningsförfarandet beräknas ske omkring den 4 juli 2005 för aktieägare som är direktregistrerade hos VPC och omkring den 5 juli 2005 för aktieägare som är direktregistrerade i det finska värdeandelssystemet.Övrigt

Efter återköpserbjudandet innehar TeliaSonera 184 774 856 egna aktier, vilket motsvarar cirka 4,0 procent av det totala antalet aktier i TeliaSonera. Styrelsen avser att föreslå den ordinarie bolagsstämman 2006 att besluta om indragning av de aktier som förvärvats i återköpserbjudandet.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30


Mer information om återköpserbjudandet lämnas av:

Nordea Sverige, tfn: +46 (0)771 333 999, e-post: teliasonera@teleperformance.se


Aktieägare i Finland, tfn: +358 (0)203 42 422 (tjänsten tillhandahålls på finska och svenska), e‑post: teliasonera@teleperformance.fi[1] Valutaomräkning från svenska kronor till euro har skett baserat på Finlands Banks månatliga genomsnittliga växelkurs EUR/SEK för maj 2005 om 9,1931. Det belopp i euro som kommer att utbetalas till aktieägare vars aktier är registrerade på ett finskt värdeandelskonto kommer dock att baseras på den växelkurs för EUR/SEK som gäller omkring den 1 juli 2005, dvs. i nära anslutning till utbetalningsdagen i återköpserbjudandet.[2] Genomsnittspriset för säljrätter som utbetalas i euro till aktieägare vars aktier är direktregistrerade på ett finskt värdeandelskonto fastställs till gällande växelkurs för EUR/SEK den 9 juni 2005, som uppgick till 9,2010.