TeliaSonera begär interimistiska åtgärder avseende aktier i Turkcell Holding

Den 25 mars 2005 offentliggjordes ett avtal enligt vilket Cukurova accepterade att sälja samtliga sina aktier i Turkcell Holding till TeliaSonera för 3,1 GUSD (23,7 GSEK). Cukurova har därefter vägrat att underteckna ett slutligt köpeavtal. TeliaSonera anser att Cukurova fortfarande är bundet att fullfölja transaktionen och har vidtagit rättsliga åtgärder för att bevaka sina rättigheter.

TeliaSonera har lämnat in en begäran om skiljeförfarande vid Internationella handelskammarens skiljedomstol. Skiljeförfarandet kommer att äga rum i Genève.

TeliaSonera har nu också hos en civil domstol i Genève begärt interimistiska åtgärder. Mot bakgrund av de höga krav som ställs för att besluta om interimistiska åtgärder är resultatet av processen osäker. Begäran har ändå lämnats in för att ytterligare bevaka TeliaSoneras rättigheter.

I skenet av den senaste tidens händelser, inklusive Cukurovas publika kommunikation runt förhandlingar med ryska Alfa-gruppen, har TeliaSonera begärt att domstolen skall förbjuda Cukurova att inleda eller fortsätta kontakter med andra än TeliaSonera, i avsikt att sälja eller pantsätta aktier i Turkcell Holding.

En uppdatering angående situationen i Turkcell och Eurasien kommer att ske under en telefonkonferens senare idag med Anders Igel, koncernchef och VD TeliaSonera AB och Erdal Durukan, VD Fintur Holding och vice styrelseordförande i Turkcell.

Härmed inbjuds ni att delta i denna konferens.

Datum:
2005-06-17

Tid:
14.30 – CET (Stockholm)
15.30 – (Helsingfors)
13.30 – GMT (London)

Ring-in information:
För att säkerställa att ni är inkopplade i telefonkonferensen var vänliga ring in några minuter innan telefonkonferensen startar.

Dial-innummer: +44 (0) 20 7162 0183
Deltagare ska ange: TeliaSonera
Replaynummer: +44 (0) 20 7031 4064 till 24 juni 2005-06-17
Kod:665263