Saunalahti säger upp sitt MVNO-avtal med TeliaSonera Finland

Saunalahti varslade igår om uppsägning av sitt avtal om drift av ett virtuellt nätverk för mobiltelefoni (MVNO) med Sonera Mobile Networks Oy, helägt dotterbolag till TeliaSonera Finland Oyj.

Saunalahti har sagt upp det löpande avtalet och betalat en avgift om cirka 100 miljoner kronor (11 miljoner euro) till Sonera Mobile Networks Oy för förtida uppsägning av avtalet.

Saunalahti fortsätter som operatör för det virtuella nätverket inom Sonera Mobile Networks mobila nät under ytterligare tre månader.

TeliaSonera Finland beräknar att uppsägningen av avtalet kommer att påverka intäkterna med cirka 150 miljoner kronor per kvartal.