TeliaSonera förhandlar om köp av Chess/Sense

TeliaSonera, det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum, har idag tecknat ett så kallat Term Sheet Agreement med aktieägare som representerar över 90 procent av aktierna i Vollvik Gruppen AS, vilket ger TeliaSonera ensamrätt fram till början av augusti att köpa deras aktier i Vollvik Gruppen. Vollvik Gruppen äger 100 procent av Chess/Sense, som är den tredje största mobiloperatören i Norge, med 310 000 abonnenter i juni 2005.

Huvudägarna i Vollvik Gruppen har förbundit sig att sälja sitt aktieinnehav till TeliaSonera mot kontant betalning för NOK 11.15 per aktie. NOK 10,50 av priset per aktie betalas kontant när affären genomförs, och NOK 0,65 placeras på spärrat konto under 365 dagar därefter, som säkerhet för de utfästelser och garantier som givits av säljarna.

Efter due diligence och förhandlingar om ett slutgiltigt köpeavtal kommer TeliaSonera att ta ställning till om transaktionen ska genomföras. När det slutgiltiga avtalet föreligger kommer förvärvet att underställas berörda myndigheter för godkännande. Om förvärvet genomförs kommer samtliga resterande aktieägare i Vollvik Gruppen att erbjudas att sälja sina aktier till TeliaSonera, till samma kurs.

Med det överenskomna priset per aktie kommer TeliaSonera att betala sammanlagt NOK 1,8 miljarder (SEK 2,16 miljarder) för samtliga aktier i bolaget.


Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.