Nedsättning av TeliaSoneras överkursfond

På den ordinarie bolagsstämman i TeliaSonera AB beslutade stämman att överkursfonden skulle nedsättas med 52.681.266.270 kronor och att dessa medel skulle överföras till fritt eget kapital.

Stockholms tingsrätt har godkänt att nedsättning sker och tingsrättens beslut har nu vunnit laga kraft. Nedsättningen av överkursfonden har därigenom genomförts i enlighet med bolagsstämmans beslut.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30