Telia och LRF samarbetar vid svåra oväder

Genom uppgörelsen kommer LRF:s lokalavdelningar och kommungrupper, Farmartjänst och Maskinringar, att ställa människor och maskiner till Telias förfogande i krissituationer. LRF:s medlemmar har mycket god lokalkännedom och kan till exempel hjälpa till med skogsröjning och felsökning. Ett av de största problemen i samband med återuppbyggnaden av telenätet efter stormen Gudrun har varit just röjningsarbetet i skogen.

– Telia och LRF har gemensamma intressen i detta. LRF:s medlemmar är beroende av fungerande teleförbindelser och vi har svårt att utföra reparationsarbeten om inte skogen är röjd. Med hjälp av böndernas lokalkännedom kan vi arbeta effektivare i en krissituation. Det innebär snabbare felavhjälpning och därmed kortare avbrott för våra kunder, säger Marie Ehrling vd TeliaSonera Sverige.

– Erfarenheterna från stormen Gudrun visade att det är nödvändigt att samarbeta när en katastrof av den typen inträffar. Vi gjorde det då - och gör det fortfarande när det gäller återuppbyggnaden i stormområdet. Nu har vi formaliserat vårt samarbete med Telia och jag är säker på att det gör att hela samhället står bättre rustat om något liknande händer i framtiden, säger Per-Åke Svensson, styrelseledamot i LRF Sydost.

Överenskommelsen omfattar till att börja med 33 kommuner i Sydsverige. Arbetet fortsätter för att under 2006 knyta så många kommuner som möjligt till samarbetet.