TeliaSonera Finlands legala struktur anpassas till affärsverksamheten

Samgåendet kommer att förenkla företagets affärsprocesser och sänka de kostnader som är knutna till styrningen av dotterbolagen. Samgåendet av dotterbolagen syftar inte till att reducera antalet anställda.

I samband med samgåendet mellan Telia och Sonera 2002 begärde EU-kommissionen att koncernens fasta och mobila nätverksamhet i Finland och Sverige skulle hållas som legalt separerade enheter från tjänsteverksamheten. Legal separation ansågs nödvändig för att upprätthålla tillräcklig insyn i det sammanslagna bolaget på grund av Soneras starka marknadsposition på mobilsidan i Finland och Telias starka position på fast och mobil kommunikation i Sverige.

TeliaSonera Finland har begärt att kravet på legal separation ska tas bort eftersom företaget strävar efter att förenkla den legala strukturen för att bättre anpassa den till företagets affärsverksamhet. De finska och svenska telekommunikationsmarknaderna har förändrats sedan Kommissionens beslut 2002 och företaget anser att den nya regulatoriska miljön i Finland och Sverige har skapat en situation som undanröjer de farhågor som reflekterades i beslutet om legal separation.

EU Kommissionen har nu beslutat att medge att TeliaSonera Finland Oyj legalt sammanför dotterbolagen Sonera Mobile Networks och Sonera Carrier Networks med moderbolaget.